Công văn tổng cục thi hành án dân sự nv năm 2024

(Chinhphu.vn) - Quyết định 19/2023/QĐ-TT ngày 2/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự. Quyết định 19/2023/QĐ-TT có hiệu lực thi hành từ 20/9/2023.

Công văn tổng cục thi hành án dân sự nv năm 2024

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết dịnh 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Tổng cục Thi hành án dân sự có không quá 04 Phó Tổng cục trưởng

Theo đó, Quyết định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Quyết định cũng sửa đổi cơ cấu nhân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng (quy định cũ không quá 3 Phó Tổng cục trưởng).

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng

Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương trực thuộc.

Còn tại Quyết định 19/2023/QĐ-TTg, quy định trên được sửa đổi là: Căn cứ khối lượng công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, tiêu chí thành lập phòng theo quy định của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 06 đơn vị cấp phòng.

Giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục thi hành án dân sự.

Cụ thể, Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) được sửa đổi thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).

Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được sửa đổi thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thi hành án dân sự nhận được công văn của Báo Nhân Dân chuyển đơn của các ông Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Đăng Hiếu, Vũ Hải Long, Tạ Thiên Lâm tố cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 948/QĐ-CTHADS ngày 9/6/2022 không đúng với quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự trong việc thi hành Bản án số 15/2021/KDTM-PT ngày 1/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bản án số 26/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả chỉ đạo kiểm tra, rà soát vụ việc, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo và ban hành Kết luận tố cáo số 273/KL-TCTHADS ngày 30/9/2022 kết luận nội dụng tố cáo là sai. Ngày 6/10/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành các văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho các ông Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Đăng Hiếu, Vũ Hải Long, Tạ Thiên Lâm theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) được sửa đổi thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).

Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được sửa đổi thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thi hánh án dân sự không quá 04 Phó Tổng cục trưởng

Quyết định cũng bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Quyết định sửa đổi cơ cấu nhân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó, Tổng cục Thi hánh án dân sự có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng (quy định cũ không quá 3 Phó Tổng cục trưởng).

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng

Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương trực thuộc.

Còn tại Quyết định 19/2023/QĐ-TTg, quy định trên được sửa đổi là: Căn cứ khối lượng công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, tiêu chí thành lập phòng theo quy định của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 06 đơn vị cấp phòng.