Dđềthi hsg hóa 12 tỉnh nghệ an năm2023 năm 2024

Đề thi hsg hóa 12 Vĩnh Phúc CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 - 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

I KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH THPT NĂM HỌC 2023-2024 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)​

Mã đề thi: 302​

Họ và tên: ………………………………………………………… Số báo danh:……………………​

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan, không sử dụng các tài liệu khác. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Trùng hợp vinyl clorua thu được PVC.
 2. Tơ visco là tơ tổng hợp.
 3. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin (có xúc tác Na) được cao su buna-N.
 4. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng metyl metacrylat.

  Câu 2: Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 - 20 - 15) trộn với phân kali KCI (độ dinh dưỡng 60%) và ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất gần nhất với giá trị nào sau đây?

 5. 261 kg. B. 217 kg. C. 258 kg. D. 282 kg.

  Câu 3: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Số chất trong dãy: KMnO4, Cl2, Cu, KNO3, tác dụng được với dung dịch X là bao nhiêu?

 6. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

  Câu 4: Trong các hiđrocacbon: propin, etilen, etan, benzen, isopren, 2-metylpropen, isobutan, stiren. Số hiđrocacbon có khả năng làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là

 7. 4. B. 3. C.5 D.6.

  Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Cho Na2CO3 vào dung dịch H2SO4

  (2) Cho NH4HCO3 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

  (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

  (4) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

  (5) Cho (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

  (6) Cho BaCO3 vào dung dịch NaHSO4.

  (7) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

  Số thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí là

 8. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

  Câu 6: Cho một số phát biểu về cacbohiđrat như sau:

  (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân.

  (2) Glucozo, fructozơ, saco grozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

  (4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc glucozo.

  (5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ.

  (6) Fructozo và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  (7) Saccarozơ và tỉnh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

  (8) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

  (9) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccacít.

  Số phát biểu đúng là

 9. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

  Câu 7: Phân tử nào sau đây là phân từ không phân cực?

 10. CO2. B. CO. C. H2O. D. HCI.

  Câu 8: Chất vô cơ X trong thành phần chỉ có 2 nguyên tố. X không tan được vào H₂O và dung dịch HCI. Đốt cháy X trong O2 ở nhiệt độ cao được khí Y. Khí Y tác dụng với dung dịch brom được chất Z. Z phản ứng với dung dịch BaCl2 thu được chất Q. Q không tan được trong dung dịch HNO3. Các chất X, Y, Z theo thứ tự tương ứng là

 11. CuS, SO2, H2SO4. B. MgS, SO2, H2SO4.
 12. CuS, H2S, H2SO4. D. Fe3C, CO, ВаСО3.

  Câu 9: Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được m2 gam muối. Biết rằng m1

 13. etyl axetat. B. isopropyl fomat. C. metyl propionat. D. metyl axetat.

  Câu 10: Oxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

 14. Fe2O3. B. MgO. C. FeO. D. Al2O3.

  Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly - Val. Công thức cấu tạo của X là

 15. Gly-Gly- Val -Gly-Ala. B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val
 16. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. D. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

  Câu 12: Hợp chất X có công thức phân tử CnH10O5. Trong phân tử X có chứa nhóm chức este, vòng benzen và phần trăm khối lượng của hiđro lớn hơn 3,8%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu cơ thu được chỉ là 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau:

  (1) Chất X có 2 loại nhóm chức chứa oxi.

  (2) Chất X tác dụng được với NaHCO3.

  (3) Số mol NaOH đã tham gia phản ứng với 1 mol X là 4 mol.

  (4) 1 mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol HCl.

  (5) Khối lượng của 2 mol chất Y thu được là 182 gam.

  Số phát biểu đúng là

 17. 4. B. 5. C. 3. D. 6

  Câu 13: Cho isopren phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1:1) ở điều kiện thích hợp thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?

 18. 7. B. 6. D. 4. C. 2.