Đề bài - bài 17 trang 80 sgk đại số 10 nâng cao

+ \(\Delta ' > 0 \Leftrightarrow m > - {7 \over 2}\): (1) có hai nghiệm phân biệt, khi đó hai parabol cắt nhau tại hai điểm.

Đề bài

Biện luận số giao điểm của hai parabol y = -x2- 2x + 3 và y = x2- m theo tham số m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm:\({x^2}-m = - {x^2}-2x + 3 \)

Số giao điểm bằng số nghiệm của phương trình trên.

Lời giải chi tiết

Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol là:

\({x^2}-m = - {x^2}-2x + 3 \)

\(\Leftrightarrow 2{x^2} + 2x-m-3 = 0\) (1)

\(Δ = 1 + 2(m + 3) = 2m + 7\)

+ \(\Delta ' > 0 \Leftrightarrow m > - {7 \over 2}\): (1) có hai nghiệm phân biệt, khi đó hai parabol cắt nhau tại hai điểm.

+ \(\Delta ' = 0 \Leftrightarrow m = - {7 \over 2}\): (1) có hai nghiệm kép, khi đó hai parabol có một điểm chung

+ \(\Delta ' < 0 \Leftrightarrow m < - {7 \over 2}\): (1) vô nghiệm, khi đó hai parabol không có điểm chung.

Vậy,

Với \(m > - {7 \over 2}\) thì hai parabol có hai điểm chung.

Với \(m = - {7 \over 2}\) thì hai parabol có một điểm chung.

Với \(m < - {7 \over 2}\) thì hai parabol không có điểm chung.