Dùng C# - Viết chương trình nhập vào số nguyên n. hãy cho biết n có phải là số nguyên tố hay không?

Với C, hay C# dưới đây là một số ví dụ về số nguyên và số nguyên tố. Để kiểm tra xem một số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không, bạn có thể sử dụng các bước sau:

  1. Nếu n bằng 1 hoặc n bằng 0, trả về False vì 1 và 0 không phải là số nguyên tố.
  2. Duyệt từ 2 đến căn bậc hai của n. Nếu tìm thấy một số m nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc hai của n mà n chia hết cho m, trả về False vì n không phải là số nguyên tố.
  3. Nếu không tìm thấy số nào thỏa mãn điều kiện trên, trả về True vì n là số nguyên tố.

Dưới đây là một ví dụ về cách viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong C#:

using System;

namespace PrimeNumber
{
    class Program
    {
        static bool IsPrime(int n)
        {
            if (n <= 1)
                return false;

            for (int i = 2; i < n; i++)
            {
                if (n % i == 0)
                    return false;
            }

            return true;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int num = 7;
            if (IsPrime(num))
                Console.WriteLine($"{num} là số nguyên tố");
            else
                Console.WriteLine($"{num} không phải là số nguyên tố");
        }
    }
}

Trong chương trình trên, hàm IsPrime được định nghĩa như sau:

  • Nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 1, trả về false.
  • Duyệt từ 2 đến n-1, nếu tìm thấy ước số, trả về false.
  • Nếu không tìm thấy ước số, trả về true.

Sau khi định nghĩa hàm, bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra một số bất kỳ.

Trong ví dụ trên, chúng ta đang kiểm tra số 7 có phải là số nguyên tố hay không. Nếu là số nguyên tố, chương trình sẽ in ra "7 là số nguyên tố", ngược lại sẽ in ra "7 không phải là số nguyên tố".