Giải bài 7 trang 39 sgk toán 8 tập 1 năm 2024

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 7: Nhân, chia phân thức tổng hợp đáp án cho các câu hỏi trong SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo, giúp các em luyện giải Toán 8 và học tốt môn Toán hơn. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học.

Giải Toán 8 CTST bài 7: Nhân chia phân thức

1. Nhân hai phân thức

Hoạt động 1 trang 36 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Một tấm bạt lớn hình chữ nhật có chiều dài a (m), chiều rộng b (m) được ghép bởi các tấm bạt bé hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng đều bằng chiều dài, chiều rộng của tấm bạt lớn. Tính diện tích của mỗi tấm bạt bé theo a, b và k.

Giải bài 7 trang 39 sgk toán 8 tập 1 năm 2024

Bài giải

Chiều dài tấm bạt bé là: )

Chiều rộn tấm bạt bé là: )

Diện tích của mỗi tấm bạt bé là: )

Thực hành 1 trang 37 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tính

%20%5Cfrac%7B3a%5E%7B2%7D%7D%7B10b%5E%7B3%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B15b%7D%7B9a%5E%7B4%7D%7D)

%20%5Cfrac%7Bx-3%7D%7Bx%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B4x%7D%7Bx%5E%7B2%7D-9%7D)

%20%5Cfrac%7Ba%5E%7B2%7D-6a%2B9%7D%7Ba%5E%7B2%7D%2B3a%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B2a%2B6%7D%7Ba-3%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0(x%2B%5Cfrac%7B2-x%5E%7B2%7D%7D%7Bx%5E%7B2%7D-1%7D))

Bài giải

%20%5Cfrac%7B3a%5E%7B2%7D%7D%7B10b%5E%7B3%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B15b%7D%7B9a%5E%7B4%7D%7D%3D%5Cfrac%7B3a%5E%7B2%7D%5Ctimes%C2%A015b%7D%7B10b%5E%7B3%7D%5Ctimes%C2%A09a%5E%7B4%7D%7D)

%20%5Cfrac%7Bx-3%7D%7Bx%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B4x%7D%7Bx%5E%7B2%7D-9%7D%3D%5Cfrac%7B(x-3)4x%7D%7Bx%5E%7B2%7D(x%5E%7B2%7D-9)%7D)

%7D%7Bx%5E%7B2%7D(x-3)(x%2B3)%7D%3D%5Cfrac%7B4x%7D%7Bx%5E%7B2%7D(x%2B3)%7D)

%20%5Cfrac%7Ba%5E%7B2%7D-6a%2B9%7D%7Ba%5E%7B2%7D%2B3a%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B2a%2B6%7D%7Ba-3%7D)

%5E%7B2%7D%5Ctimes%C2%A02(a%2B3)%7D%7Ba(a%2B3)(a-3)%7D%3D%5Cfrac%7B2(a-3)%7D%7Ba%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0(x%2B%5Cfrac%7B2-x%5E%7B2%7D%7D%7Bx%5E%7B2%7D-1%7D)%3D%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0x%2B%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B2-x%5E%7B2%7D%7D%7Bx%5E%7B2%7D-1%7D)

%7D%3D%5Cfrac%7B(x%5E%7B2%7D-1)x%2B2-x%5E%7B2%7D%7D%7Bx(x-1)%7D%3D%5Cfrac%7Bx%5E%7B3%7D-x%2B2-x%5E%7B2%7D%7D%7Bx(x-1)%7D)

2. Chia hai phân thức

Hoạt động 2 trang 37 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Máy A xát được x tấn gạo trong a giờ, máy B xát được y tấn gạo trong b giờ.

 1. Viết các biểu thức biểu thị số tấn gạo mỗi máy xát được trong 1 giờ (gọi là công suất của máy)
 1. Công suất của máy A gấp bao nhiêu lần số máy B? Viết biểu thức biểu thị số lần này.
 1. Tính giá trị của biểu thức ở câu
 1. khi x = 3, y = 2, b = 4

Bài giải

 1. Biểu thức biểu thị số tấn gạo máy A xát được trong 1 giờ là: (tấn)

Biểu thức biểu thị số tấn gạo máy B xát được trong 1 giờ là: (tấn)

 1. Công suất máy A gấp số lần máy B là: (lần)
 1. Khi x = 3; a = 5; y = 2; b = 4 ta có:

Thực hành 2 trang 38 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Thực hiện các phép tính sau:

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-9%7D%7Bx-2%7D%3A%5Cfrac%7Bx-3%7D%7Bx%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%7D%7Bz%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bxz%7D%7By%5E%7B3%7D%7D%3A%5Cfrac%7Bx%5E%7B3%7D%7D%7Byz%7D)

%20%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D-%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D%3A%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%2B%5Cfrac%7B4%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7B2%7D)

Bài giải

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-9%7D%7Bx-2%7D%3A%5Cfrac%7Bx-3%7D%7Bx%7D%3D%5Cfrac%7B(x-3)(x%2B3)%7D%7Bx-2%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%7D%7Bx-3%7D)

(x%2B3)x%7D%7B(x-2)(x-3)%7D%3D%5Cfrac%7Bx(x%2B3)%7D%7Bx-2%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%7D%7Bz%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bxz%7D%7By%5E%7B3%7D%7D%3A%5Cfrac%7Bx%5E%7B3%7D%7D%7Byz%7D)

%C2%A0%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D-%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D%3A%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%2B%5Cfrac%7B4%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7B2%7D)

Vận dụng trang 38 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Đường sắt và đường bộ từ thành phố A đến thành phố B có độ dài bằng nhau và bằng s (km). Thời gian để đi từ A đến B của tàu hỏa là a (giờ), của ô tô khách là b (giờ) (a

Bài giải

Tốc độ của tàu hỏa: (km/h)

Tốc độ của ô tô: (km/h)

Tốc độ của tàu hỏa gấp lần tốc độ của ô tô

Khi s = 350, a = 5, b = 7, tốc độ của tàu hỏa gấp lần tốc độ của ô tô

3. Bài tập trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST

Bài tập 1 trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Thực hiện các phép nhân phân thức sau:

%20%5Cfrac%7B4y%7D%7B3x%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B5x%5E%7B3%7D%7D%7B2y%5E%7B3%7D%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-2x%2B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D-1%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%2Bx%7D%7Bx-1%7D)

%20%5Cfrac%7B2x%2Bx%5E%7B2%7D%7D%7Bx%5E%7B2%7D-x%2B1%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B3x%5E%7B3%7D%2B3%7D%7B3x%2B6%7D)

Bài giải

%20%5Cfrac%7B4y%7D%7B3x%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B5x%5E%7B3%7D%7D%7B2y%5E%7B3%7D%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-2x%2B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D-1%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%2Bx%7D%7Bx-1%7D)

(x%5E%7B2%7D%2Bx)%7D%7B(x%5E%7B2%7D-1)(x-1)%7D%3D%5Cfrac%7B(x-1)%5E%7B2%7Dx(x%2B1)%7D%7B(x-1)%5E%7B2%7D(x%2B1)%7D%3Dx)

%20%5Cfrac%7B2x%2Bx%5E%7B2%7D%7D%7Bx%5E%7B2%7D-x%2B1%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B3x%5E%7B3%7D%2B3%7D%7B3x%2B6%7D)

%5Ctimes%C2%A03(x%2B1)(x%5E%7B2%7D-x%2B1)%7D%7B(x%5E%7B2%7D-x%2B1)%5Ctimes%C2%A03(x%2B2)%7D%3Dx(x%2B1)%3Dx%5E%7B2%7D%2Bx)

Bài tập 2 trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Thực hiện các phép chia phân thức sau:

%20%5Cfrac%7B5x%7D%7B4y%5E%7B3%7D%7D%3A(-%5Cfrac%7Bx%5E%7B4%7D%7D%7B20y%7D))

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-16%7D%7Bx%2B4%7D%3A%5Cfrac%7B2x-8%7D%7Bx%7D)

%20%5Cfrac%7B2x%2B6%7D%7Bx%5E%7B3%7D-8%7D%3A%5Cfrac%7B(x%2B3)%5E%7B3%7D%7D%7B2x-4%7D)

Bài giải

%20%5Cfrac%7B5x%7D%7B4y%5E%7B3%7D%7D%3A(-%5Cfrac%7Bx%5E%7B4%7D%7D%7B20y%7D))

%20%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-16%7D%7Bx%2B4%7D%3A%5Cfrac%7B2x-8%7D%7Bx%7D%3D%5Cfrac%7B(x-4)(x%2B4)%7D%7Bx%2B4%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%7D%7B2(x-4)%7D)

(x%2B4)%5Ctimes%C2%A0x%7D%7B(x%2B4)%5Ctimes%C2%A02(x-4)%7D%3D%5Cfrac%7Bx%7D%7B2%7D)

%20%5Cfrac%7B2x%2B6%7D%7Bx%5E%7B3%7D-8%7D%3A%5Cfrac%7B(x%2B3)%5E%7B3%7D%7D%7B2x-4%7D%3D%5Cfrac%7B2(x%2B2)%7D%7B(x-2)(x%5E%7B2%7D%2B2x%2B4)%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7B2(x-2)%7D%7B(x%2B3)%5E%7B2%7D%7D)

%5Ctimes%C2%A02(x-2)%7D%7B(x-2)(x%5E%7B2%7D%2B2x%2B4)%5Ctimes%C2%A0(x%2B3)%5E%7B2%7D%7D%3D%5Cfrac%7B4%7D%7B(x%5E%7B2%7D%2B2x%2B4)(x%2B3)%7D)

Bài tập 3 trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tính:

%20%5Cfrac%7B4x%5E%7B2%7D%2B2%7D%7Bx-2%7D%5Cfrac%7B3x%2B2%7D%7Bx-4%7D%5Cfrac%7B4-2x%7D%7B2x%5E%7B2%7D%2B1%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%2B3%7D%7Bx%7D%5Cfrac%7Bx%2B2%7D%7Bx%5E%7B2%7D%2B6x%2B9%7D%3A%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-4%7D%7Bx%5E%7B2%7D%2B3x%7D)

Bài giải

%20%5Cfrac%7B4x%5E%7B2%7D%2B2%7D%7Bx-2%7D%5Cfrac%7B3x%2B2%7D%7Bx-4%7D%5Cfrac%7B4-2x%7D%7B2x%5E%7B2%7D%2B1%7D)

(3x%2B2)2(2-x)%7D%7B-(2-x)(x-4)(2x%5E%7B2%7D%2B1)%7D%3D-%5Cfrac%7B4(3x%2B2)%7D%7Bx-4%7D)

%20%5Cfrac%7Bx%2B3%7D%7Bx%7D%5Cfrac%7Bx%2B2%7D%7Bx%5E%7B2%7D%2B6x%2B9%7D%3A%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D-4%7D%7Bx%5E%7B2%7D%2B3x%7D)

(x%2B2)x(x%2B3)%7D%7Bx(x%2B3)%5E%7B2%7D(x-2)(x%2B2)%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Bx-2%7D)

Bài tập 4 trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tính:

%20(%5Cfrac%7B1-x%7D%7Bx%7D%2Bx%5E%7B2%7D-1)%3A%5Cfrac%7Bx-1%7D%7Bx%7D)

%20(%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D)%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7By%7D%2B%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D)

%20%5Cfrac%7B3%7D%7Bx%7D-%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D%3A%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%2B%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7B3%7D)

Bài giải

%20(%5Cfrac%7B1-x%7D%7Bx%7D%2Bx%5E%7B2%7D-1)%3A%5Cfrac%7Bx-1%7D%7Bx%7D)

(x%5E%7B2%7D%2Bx%2B1)%7D%7Bx-1%7D%3Dx%5E%7B2%7D%2Bx%2B1)

%20(%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D)%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7By%7D%2B%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%5E%7B2%7D%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7By%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7By%7D%2B%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D)

%20%5Cfrac%7B3%7D%7Bx%7D-%5Cfrac%7B2%7D%7Bx%7D%3A%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%2B%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D%5Ctimes%C2%A0%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7B3%7D)

%5E%7B2%7D%7D%7B3x%7D)

Bài tập 5 trang 39 sgk Toán 8 tập 1 CTST:

Tâm đạp xe từ nhà tới câu lạc bộ câu cá có quãng đường dài 15 km với tốc độ x (km/h). Lượt về thuận chiều gió nên tốc độ nhanh hơn lượt đi 4 km/h

 1. Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về
 1. Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về
 1. Tính T và t với x = 10

Bài giải

Thời gian lượt đi: (giờ)

Thời gian lượt về: (giờ)

%20T%3D%5Cfrac%7B15%7D%7Bx%7D%2B%5Cfrac%7B15%7D%7Bx%2B4%7D%3D%5Cfrac%7B15x%2B60%2B15x%7D%7Bx(x%2B4)%7D)

%7D)

%20t%3D%5Cfrac%7B15%7D%7Bx%7D-%5Cfrac%7B15%7D%7Bx%2B4%7D%3D%5Cfrac%7B15x%2B60-15x%7D%7Bx(x%2B4)%7D)

%7D)

 1. Với x = 10 thì %7D%3D%5Cfrac%7B18%7D%7B7%7D)

Với x =10, %7D%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B7%7D)

-----

Ngoài Giải Toán 8 bài 7: Nhân, chia phân thức CTST, mời các bạn tham khảo thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 8 hay Đề thi học kì 1 lớp 8 để giúp các bạn học sinh học tốt hơn.