Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

Các bài toán tương tự từ Tìm kiếm web

Chia sẻ

3-4x\left(25-2x\right)-8x^{2}=x-300

Trừ 8x^{2} khỏi cả hai vế.

3-4x\left(25-2x\right)-8x^{2}-x=-300

Trừ x khỏi cả hai vế.

3-100x+8x^{2}-8x^{2}-x=-300

Sử dụng tính chất phân phối để nhân -4x với 25-2x.

3-100x-x=-300

Kết hợp 8x^{2} và -8x^{2} để có được 0.

3-101x=-300

Kết hợp -100x và -x để có được -101x.

-101x=-300-3

Trừ 3 khỏi cả hai vế.

-101x=-303

Lấy -300 trừ 3 để có được -303.

x=\frac{-303}{-101}

Chia cả hai vế cho -101.

x=3

Chia -303 cho -101 ta có 3.

 • Solutions
 • Graphing
 • Calculators
 • Geometry
 • Practice
 • Notebook
 • Groups
 • Cheat Sheets
 • en

Get full access to all Solution Steps for any math problem

 • Pre Algebra

 • Algebra

 • Pre Calculus

 • Calculus

 • Functions

 • Linear Algebra

 • Trigonometry

 • Statistics

 • Physics

 • Chemistry

 • Finance

 • Economics

 • Conversions

Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

Related

Number Line

Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

Graph

Hide Plot »

Sorry, your browser does not support this application

Frequently Asked Questions (FAQ)

 • What is the answer to 3-4x(25-2x)=8x^2+x-300 ?The answer to 3-4x(25-2x)=8x^2+x-300 is x=3### Solve for x: 3-4x(25-2x)=8x^2+x-300The solution is x=3

  Với giải Bài 50 trang 33 SGK Toán lớp 8 Tập 2 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Toán 8. Mời các bạn đón xem:

  Giải Toán 8 Ôn tập chương 3

  Video Giải Bài 50 trang 33 Toán 8 Tập 2

  Bài 50 trang 33 Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình:

  1. 3 - 4x(25 – 2x) = 8x2 + x – 300.
  1. 2(1−3x)5 − 2+3x10 =7− 3(2x+1)4;
  1. 5x+​ 26 − 8x−13 = 4x+​25 − 5;
  1. 3x+​ 22 − 3x+ 16 = 2x+ 53.

  Lời giải:

  1. 3 – 4x(25 – 2x) = 8x2 + x – 300

  ⇔ 3 – 4x.25 + 4x.2x = 8x2 + x – 300

  ⇔ 3 – 100x + 8x2 = 8x2 + x – 300

  ⇔ -101x = -303

  ⇔ x = 3.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {3}.

  Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

  ⇔ 8(1- 3x) - 2(2 + 3x) = 140 – 15(2x + 1)

  ⇔ 8 - 24x – 4 – 6x = 140 – 30x – 15

  ⇔ -24x – 6x + 30x = 140 – 15 – 8 + 4

  ⇔ 0x = 121 (vô lý)

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

  ⇔ 5(5x + 2) – 10(8x – 1) = 6(4x + 2) – 150

  ⇔ 25x + 10 – 80x + 10 = 24x + 12 – 150

  ⇔ 20 – 55x = 24x – 138

  ⇔ -55x – 24x = -138 – 20

  ⇔ -79x = -158

  ⇔x=(−158):(−79)

  ⇔ x = 2.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {2}.

  Giải nài toán 3-4x 25-2x 8x 2 x-300 năm 2024

  ⇔ 3(3x + 2) – (3x + 1) = 12x + 10

  ⇔ 9x + 6 – 3x – 1 = 12x + 10

  ⇔ 6x + 5 = 12x + 10

  ⇔ 6x – 12x = 10 – 5

  ⇔ -6x = 5

  ⇔ x = −56

  Vậy phương trình có tập nghiệm S= −56.

  Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

  Câu hỏi 1 trang 32 Toán 8 Tập 2: Thế nào là hai phương trình tương đương...

  Câu hỏi 2 trang 32 Toán 8 Tập 2: Em hãy cho một ví dụ...

  Câu hỏi 3 trang 32 Toán 8 Tập 2: Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất...

  Câu hỏi 4 trang 32 Toán 8 Tập 2: Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm...

  Câu hỏi 5 trang 33 Toán 8 Tập 2: Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì...

  Câu hỏi 6 trang 33 Toán 8 Tập 2: Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình...

  Bài 51 trang 33 Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích...

  Bài 52 trang 33 Toán 8 Tập 2: Giải các phương trình 12x-3-3x2x-3=5x...

  Bài 53 trang 34 Toán 8 Tập 2: Giải phương trình...

  Bài 54 trang 34 Toán 8 Tập 2: Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h...

  Bài 55 trang 34 Toán 8 Tập 2: Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối...

  Bài 56 trang 34 Toán 8 Tập 2: Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến...