Giải toán qua mạng lớp 2 vòng 2

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2021 – 2022


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: [email protected]
  • Website: ToanIQ.com
  • Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Giải toán qua mạng lớp 2 vòng 2


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 2 Vòng 2 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP
  • BÀI THI SỐ 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022


Bài 1: Sắp xếp

88 – 71 22 – 21 99 – 80 13 – 13 12 – 10 23 – 20 55 – 41 11 + 9 + 5 34 – 30 45 – 40 6 + 14 + 2 40 – 20 + 7 13 + 7 + 3 77 – 61 56 – 50 67 – 60 5 + 15 + 1 99 – 81 78 – 70 89 – 80 12 + 8 + 4 10 + 0 + 10 100 – 90 22 – 11 33 – 21 44 – 31 10 + 10 + 8 30 – 10 + 6 60 – 40 + 9 66 – 51 10 + 10 + 10 13 + 32 + 54 20 – 10 + 30 10 + 50 + 2 40 – 10 + 20 30 + 1 + 30 58 – 14 + 40 63 + 36 – 11 11 + 33 + 33 19 + 70 – 9 5 + 30 + 40 5 + 20 + 40 29 + 60 – 7 12 + 31 + 35 55 + 44 + 1 90 – 30 + 19 17 + 71 – 2 70 – 10 + 3 60 – 20 + 20 20 + 40 + 4

HƯỚNG DẪN GIẢI

13 – 13 = 0 22 – 21 = 1 12 – 10 = 2 23 – 20 = 3 34 – 30 = 4 45 – 40 = 5 56 – 50 = 6 67 – 60 = 7 78 – 70 = 8 89 – 80 = 9 100 – 90 = 10 22 – 11 = 11 33 – 21 = 12 44 – 31 = 13 55 – 41 = 14 66 – 51 = 15 77 – 61 = 16 88 – 71 = 17 99 – 81 = 18 99 – 80 = 19 10 + 0 + 10 = 20 5 + 15 + 1 = 21 6 + 14 + 2 = 22 13 + 7 + 3 = 23 12 + 8 + 4 = 24 11 + 9 + 5 = 25 30 – 10 + 6 = 26 40 – 20 + 7 = 27 10 + 10 + 8 = 28 60 – 40 + 9 = 29 10 + 10 + 10 = 30 20 – 10 + 30 = 40 40 – 10 + 20 = 50 60 – 20 + 20 = 60 30 + 1 + 30 = 61 10 + 50 + 2 = 62 70 – 10 + 3 = 63 20 + 40 + 4 = 64 5 + 20 + 40 = 65 5 + 30 + 40 = 75 11 + 33 + 33 = 77 12 + 31 + 35 = 78 90 – 30 + 19 = 79 19 + 70 – 9 = 80 29 + 60 – 7 = 82 58 – 14 + 40 = 84 17 + 71 – 2 = 86 63 + 36 – 11 = 88 13 + 32 + 54 = 99 55 + 44 + 1 = 100

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Giải toán qua mạng lớp 2 vòng 2


BÀI 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Chọn đáp án đúng:

Số liền trước của 5 bằng:

a/ 7 b/ 4 c/ 6 d/ 5


Câu 2:

Chục Đơn vị Viết số 6 1 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 16 b/ 11 c/ 61 d/ 66


Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Số liền trước của 10 bằng:

a/ 9 b/ 11 c/ 12 d/ 10


Câu 4: Trong phép tính: 67 – 17 = 50. Hiệu là:

a/ 17 b/ 67 c/ Không có d/ 50


Câu 5:

Số hạng Số hạng Tổng 16 23 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 29 b/ 39 c/ 17 d/ 7


Câu 6: An có 2 chục cái kẹo. Nhật có 18 cái kẹo. Nhận xét nào dưới đây đúng?

a/ An có nhiều kẹo hơn Nhật. b/ Không thể so sánh được số kẹo của hai bạn.

c/ Nhật có nhiều kẹo hơn An d/ Số kẹo hai bạn bằng nhau.

Hướng dẫn

Đổi: 2 chục = 20

Vì 20 > 18 nên An có nhiều kẹo hơn Nhật


Câu 7:

Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ Bốn năm b/ Năm tư c/ Bốn mươi lắm d/ Năm mươi tư


Câu 8:

Chục Đơn vị Đọc số 6 ? Sáu mươi tư

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 46 b/ 64 c/ 6 d/ 4


Câu 9: Tìm một số biết rằng số đó lớn hơn 23 nhưng nhỏ hơn 25.

a/ 22 b/ 24 c/ 26 d/ 20


Câu 10: Ô màu cam điền số nào?

a/ 100 b/ 30 c/ 70 d/ 90


Câu 11: Chọn đáp án đúng:

Số liền sau của 98 bằng:

a/ 99 b/ 100 c/ 97 d/ 98


Câu 12: Trong phép tính: 67 – 17 = 50. Số 67 là:

a/ Hiệu b/ Số hạng c/ Số bị trừ d/ Số trừ

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Giải toán qua mạng lớp 2 vòng 2


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 9 10 11 31 32 33 57 ? 59

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 58


Câu 2:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 87 88 89 54 55 56 0 ? 2

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 1


Câu 3:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 10 11 12 25 26 27 ? 80 81

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 79


Câu 4:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 98 99 100 24 25 26 0 1 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 2


Câu 5:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 50 51 52 29 30 31 74 75 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 76


Câu 6:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 8 9 10 20 21 22 ? 49 50

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 48


Câu 7:

Chục Đơn vị Đọc số ? 1 Năm mươi mốt

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 1 b/ 51 c/ 15 d/ 5


Câu 8:

Số trị trừ Số trừ Hiệu ? 68 11

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 75 b/ 57 c/ 79 d/ 97


Câu 9:

Số trị trừ Số trừ Hiệu 66 23 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 66 – 23 = 43

a/ 69 b/ 33 c/ 89 d/ 43


Câu 10:

Chục Đơn vị Viết số 3 5 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 53 b/ 55 c/ 33 d/ 35


Câu 11:

Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ Bẩy năm b/ Lăm bảy c/ Bảy mươi lăm d/ Năm mươi bảy


Câu 12:

Số hạng Số hạng Tổng 51 43 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 51 + 43 = 94

a/ 12 b/ 84 c/ 8 d/ 94


Câu 13:

Số hạng Số hạng Tổng ? 26 49

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 49 – 26 = 23

a/ 57 b/ 75 c/ 13 d/ 23


Câu 14:

Số trị trừ Số trừ Hiệu 57 ? 42

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 57 – 42 = 15

a/ 27 b/ 12 c/ 99 d/ 15

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Giải toán qua mạng lớp 2 vòng 2