good fucking grief là gì - Nghĩa của từ good fucking grief

good fucking grief có nghĩa là

Một cụm từbạn nói khi có điều gì đó xảy ra sai

Thí dụ

Đau buồn chết tiệt tôi stubbed của tôi ngón chân một lần nữa