Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 μC đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường ?

Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 μC đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x = 4cm. Xác định lực điện tác dụng lên q1.

A. 14,6N

B. 15,3 N

C. 17,3 N

D. 21,7N

Có hai điện tích q đặt tại điểm A, B cách nhau một khoảng AB = 2d. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảngx. Lực điện tác dụng lên q1với q = 2.10-6C, d = 3cm, x = 4cm là

A.

F =12N

B.

F =32N

C.

F = 23N

D.

F = 21N

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

F =23N

Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

Khoảng cách giữa q và q1 là

Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

Lực điện tác dụng lên q1 là

Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

Hợp lực hai điện tích q lên q1: F = 2fcosα

Từ đó ta có:

Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Thả một prôton tự do trong điện trường do hai diện tích điểm gây ra. Prôton đó sẽ chuyển động

 • Hai điện tích q1 = 2nC và q2 = -0,018μC đượcđặt tạihaiđiểmA,Bcáchnhaul0cm. Đặt một điện tích điểm q0 tại một điểm trên đường AB thì tathấy q0đứngyên.Vị trí và dấu của q0 là

 • Cho một hình thoi tâm O và bốn diện tích cùng độ lớn đặt tại bốn đỉnh. Cường độ điện trường tại O khác 0 khi

 • Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là

 • Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện

 • Dấu của các điện tích q1; q2 trên hình là

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

 • Hai vật dẫn mang điện đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Dịch chuyển để khoảng cách giữa hai vật đó giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn điện tíchcủa chúng và đổ đầy vào giữa chúng một chất điện môi lỏng có ε= 4. Khi đó lựctương tác giữa hai vật là

 • Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường

 • * C1 và C2 là hai tụ phẳng có cùng điện tích. Giữa các bản là các chất điện môi giống nhau có bề dày d và 2d. Điện dung của tụ C1 là 0,12 (μF).

  Điện dung của bộ tụ C1 và C2 ghép song song là

 • Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 gam được treo vào 1 điểmO bằng 2 sợi dây không dãn dài 10 cm, 2 quả cầu tiếp xúc nhau. Tích điện cho 1 quảcầu thì thấy 2 quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 60°. Điệntích mà ta đã truyền cho quả cầu là

 • Một bản điện môi nằm giữa 2 bản song song của một tụ điện. P là một điểm trong điện môi và Q là một điểm trong chân không giữa hai bản tụ. Bỏ qua hiệu ứng bờ, điện trường tại P khi tụ tích điện

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

 • Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là không đúng?

 • Hai điện tích q1 = 4.10-8C, q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a = 8cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-9C đặt tại điểmM sao cho AM = 4cm, BM = 4

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6
  cm có độ lớn là

 • Hai điện tích điểm q1= 6.10-6C và q2 = 6.10-6C đặt tại hai điểm A, B trong chân không cách nhau một khoảng 2a = 6cm. Một điện tích q = 2.10-6C đặt tại điểm M trên đường trung trực của đoạn AB cách đoạn AB một khoảng bằng a. Lực tác dụng lên điện tích q có độ lớn bằng

 • Một nguyên tử trở thành ion âm do nó

 • Hai quả cầu kim loại cùng kích thước nhưng cho tích điện trái dấu và có độ lớn khác nhau. Sau khi cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ

 • Lực tương tác giữa hai điện tích 10−9 (C) khi cách nhau 10 (cm) trong không khí là

 • Hai điện tích q1 = q2 đặt cách nhau một khoảng r = 10 (cm) trong chân không thì đẩy nhau bằng một lực F0 = 10−4 (N). Tăng mỗi điện tích lên gấp đôi, đồng thời nhúng hệ thống vào dầu cóε = 2 thì lực đẩy bây giờ là:

 • * Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

  Cường độ điện trường giữa hai bản tích điện là

 • Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6
  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra?

 • Đặt điện tích thử q1 tại P trong điện trường ta thấy có lực điện 1. Thay q1 bằng q2 thì có lực điện 2 tác dụng lên q2.2 khác1 về hướng và độ lớn. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất ?

 • Cho hai điểm A và B nằm trên một đường thẳng trong một điện trường đều cócường độ điện trường là 9.103V/m. Tại A người ta đặt điện tích q = 10-8C. Biết AB = 10cm và đoạn thẳng AB vuông góc với véctơ cường độ điện trường đều đó. Cường độ điện trường tại điểm B là

 • Đặt ba điện tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = 10-8C; q3 = 10-8C lần lượt tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác vuông ABC (góc A = 90°). Biết AB = 3cm; AC = 4cm. Lực điện tác dụng lên điện tích q1 là

 • * Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

  Quả cầu di chuyển từ bản âm đến bản dương, lực diện tác dụng lên quả cầu sẽ

 • Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 μC. Cho biết điện tích của êlectrôn là -1,6.10-19C. Khi đó các êlectrôn di chuyển là

 • Một êletron di chuyển được một đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Công của lực điện có giá trị

 • Đưa quả cầu nhiễm điện dương lại gần thanh kim loại trung hòa điện thì thanh kim loại sẽ

 • Điện trường xung quanh một điện tích điểm là

 • Đưa quả cầu A có điện tích dương lại gần quả cầu kim loại B trung hòa điện. Chúng sẽ hút nhau do

 • Tại 3 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a = 40cm, Người ta đặt 3 điện tích điểm dương bằng nhau q1= q2 = q3 = 5.10-9C. Véctơ cường độ điện trường tại đỉnh thứ 4 của hình vuông có độ lớn bằng

 • Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

 • Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là ( Cho biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức)

 • Nếu truyền cho một quả cầu trung hòa điện 109 êlectron thì quả cầu sẽ mang một điện tích là

 • Hai điện tích điểm Q1, Q2 đặt tại hai điểm A, B. Kết quả cho thấy điểm Cnằm trên đoạn AB, gần B hơn có cường độ điện trường bằng không. Có thể kết luận về các điện tích

 • * Cho các đường sức điện trường như hình vẽ.

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

  Hình nào mô tả đường sức của điện trường đều?

 • *Cho các điện sức điện trường như hình vẽ.

  Hai điện tích điểm bằng nhau q 20 C đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB 6

  Hình nào mô tả đường sức của điện trường tạo nên bởi điện tích điểm âm?

 • Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Có hai điện tích q đặt tại điểm A, B cách nhau một khoảng AB = 2d. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảngx. Lực điện tác dụng lên q1với q = 2.10-6C, d = 3cm, x = 4cm là

 • Hai điện tích điểm đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5 (cm) thì đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 10-6 (N). Nếu một điện tích được thay bằng -Q, và khoảng cách giữa chúng bằng 2,5 (cm) thì lực tương tác Coulomb bây giờ là

 • Hai điện tích hút nhau bằng một lực 9.10-6 (N). Khi chúng rời xa nhau thêm 2 (cm) thì lực hút là 10-6 (N). Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Có hai điện tích q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3= 2.10-6 C, đặt tại M nằm trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là

A. 14,40N

B. 17,28 N

Đáp án chính xác

C. 20,36 N

D. 28,80N

Xem lời giải