Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10cm

Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu

Xem lời giải

✅ Bài 2: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tí

Bài 2: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N.Đặt hai điện tí

Hỏi:


Bài 2: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N.Đặt hai điện tí

Bài 2: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm.Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N.Đặt hai điện tích đó trong II à đưa chúng cách nhau 8cm thì lực tương ác giữa chúng vẫn bằng 10 N.Tính độ lớn các điện tích ѵà hằng số điện môi c̠ủa̠ dầu?

Đáp:haiyen:

Đáp án:

\(\begin{array}{l}
a.q = {4.10^{ – 6}}C\\
b.\varepsilon ‘ = 2,25
\end{array}\)

Giải thích các bước giải:

a.

Độ lớn c̠ủa̠ hai điện tích Ɩà:

\(\begin{array}{l}
F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow 10 = {9.10^9}\dfrac{{{q^2}}}{{1.0,{{12}^2}}}\\
\Rightarrow q = {4.10^{ – 6}}C
\end{array}\)

b.

Hằng số điện môi c̠ủa̠ dầu Ɩà:

\(\begin{array}{l}
F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon ‘.r{‘^2}}} \Rightarrow 10 = {9.10^9}\dfrac{{{{({{4.10}^{ – 6}})}^2}}}{{\varepsilon ‘.0,{{08}^2}}}\\
\Rightarrow \varepsilon ‘ = 2,25
\end{array}\)

haiyen:

Đáp án:

\(\begin{array}{l}
a.q = {4.10^{ – 6}}C\\
b.\varepsilon ‘ = 2,25
\end{array}\)

Giải thích các bước giải:

a.

Độ lớn c̠ủa̠ hai điện tích Ɩà:

\(\begin{array}{l}
F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow 10 = {9.10^9}\dfrac{{{q^2}}}{{1.0,{{12}^2}}}\\
\Rightarrow q = {4.10^{ – 6}}C
\end{array}\)

b.

Hằng số điện môi c̠ủa̠ dầu Ɩà:

\(\begin{array}{l}
F = k\dfrac{{|{q_1}{q_2}|}}{{\varepsilon ‘.r{‘^2}}} \Rightarrow 10 = {9.10^9}\dfrac{{{{({{4.10}^{ – 6}})}^2}}}{{\varepsilon ‘.0,{{08}^2}}}\\
\Rightarrow \varepsilon ‘ = 2,25
\end{array}\)