Hàm map trong C++

 1. Thuật lại cấu trúc dữ liệu "map" trong "C"

  Do trong C không hỗ trợ hàm "map" nên e định viết lại các hàm nhập xuất với đúng chức năng mà hàm "map" có , nhưng ý tưởng chưa được rõ ràng , anh chị nào có ý tưởng hay góp ý cho e với ạ , có code cho dễ hiểu càng tốt ạ
  Hàm map trong C++

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 16-05-2017 lúc 08:02 AM - - -

  up up mọi người có ý tưởng nào hay không ạ :((


 2. (oops) std::unordered_map được cài đặt bằng cấu trúc hash table, std::map là red-black tree.


 3. map dùng hash table là khác, k phải std:map.
  ý tưởng:mỗi phân tử là 1 cặp giá trị (key, value), lưu map dưới dạng cậy, thường là cây đỏ đen.
  với mỗi key, tìm vị trí trên cây => lấy đc giá trị của value.


Hàm map trong C++
Quyền hạn của bạn

Trong 1 số ngôn ngữ lập trình, Map được gọi là Dictionary (như Python hay C#). Trong khuôn khổ bài viết này, mình dùng từ map do thông thạo với C++ và Java.

Các cấu trúc dữ liệu như mảng hay xâu kí tự, khi truy xuất dữ liệu bạn sẽ sử dụng một tham số gọi là chỉ số, ví dụ như arr[1], str[2], … Đối với cấu trúc dữ liệu map, để truy xuất dữ liệu bạn sẽ sử dụng một tham số gọi là key

Cấu trúc dữ liệu kiểu map là một cấu trúc dữ liệu ánh xạ giữa cái gọi là khoá (key) sang giá trị của khoá đó (gọi là value)

Trong cấu trúc dữ liệu này, mỗi một key sẽ nhận một giá trị khác nhau.

Hàm map trong C++

 • HashMap
 • Map được cài đặt dựa trên nguyên lý Hashing – băm. Để hiểu về Hashing, chúng ta cần nắm được 3 khái niệm: Hash function, hash value và bucket.

  Hash function, hay còn gọi là hàm băm, là một hàm mà khi ta lấy đầu vào là một giá trị bất kỳ thì ở đầu ra, hash fuction sẽ cho ta một dãy code – được gọi là hash value. Mỗi đầu vào chỉ có duy nhất một hash value.

  Bạn đang xem: Top 15+ Cách Sử Dụng Map Trong C++

  Thông tin và kiến thức về chủ đề cách sử dụng map trong c++ hay nhất do Truyền hình cáp sông thu chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  Các lớp vector, list thuộc cấu trúc Sequence Containers (cấu trúc tuần tự), riêng với lớp

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 thuộc 1 cấu trúc khác đó là Associative Containers (cấu trúc liên kết), là kiểu dữ liệu cho phép quản lý 1 cặp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  5 - khóa và giá trị, nghĩa là muốn xác định được nội dung
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  6 thì phải biết được vị trí
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 mà
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 đang quản lý.

  Nội dung

  Nếu như lớp

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 quản lý cặp đối tượng
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  5, vậy đối tượng nào sinh ra được cặp đối tượng đó. Để sinh ra cặp đối tượng
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  5 cần sử dụng lớp
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2, lớp
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2 nằm  trong thư viện
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  4. Trước khi tìm hiểu về lớp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 cần biết về lớp
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2.

  [A] Lớp pair

  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2 cho phép gộp 2 đối tượng thành 1 cặp, 2 đối tượng có thẻ cùng kiểu hoặc khác kiểu, với thuộc tính
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  8 là
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 và
  // default constructor
  map character0;
  
  character0['a'] = 97;
  character0['b'] = 98;
  character0['c'] = 99;
  character0['d'] = 100;
  
  // range constructor
  map character1(character0.begin(), character0.end());
  
  // copy constructor
  map character2(character1);
  0 là
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  6.

  Cú pháp khai báo: 

  // default constructor
  map character0;
  
  character0['a'] = 97;
  character0['b'] = 98;
  character0['c'] = 99;
  character0['d'] = 100;
  
  // range constructor
  map character1(character0.begin(), character0.end());
  
  // copy constructor
  map character2(character1);
  2

  Ví dụ: 

  // default constructor
  map character0;
  
  character0['a'] = 97;
  character0['b'] = 98;
  character0['c'] = 99;
  character0['d'] = 100;
  
  // range constructor
  map character1(character0.begin(), character0.end());
  
  // copy constructor
  map character2(character1);
  3

  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2 có các constructor như:

  • default constructor
  • copy constructor
  • initialization constructor

  Ví dụ:

  // default constructor
  pair defaultPair;
  // initialization constructor pair initPair(0, "a");
  // copy constructor pair copyPair(pair1);

  Lớp

  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  2 có các thuộc tính
  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";
  8 và
  // default constructor
  map character0;
  
  character0['a'] = 97;
  character0['b'] = 98;
  character0['c'] = 99;
  character0['d'] = 100;
  
  // range constructor
  map character1(character0.begin(), character0.end());
  
  // copy constructor
  map character2(character1);
  0 cho phép lấy dữ liệu

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;

  [B] Lớp map

  Lớp

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 nằm trong thư viện
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 vì vậy muốn sử dụng trước tiên phải
  map map0, map1;
  map0[0] = "a";
  map0[1] = "b";
  
  map1 = map0;
  0.

  Cú pháp khai báo: 

  map map0, map1;
  map0[0] = "a";
  map0[1] = "b";
  
  map1 = map0;
  1

  Ví dụ:

  map dictionary;
  dictionary["eat"] = "an";
  dictionary["sleep"] = "ngu";

  Biến

  map map0, map1;
  map0[0] = "a";
  map0[1] = "b";
  
  map1 = map0;
  2 được khai báo với cặp dữ liệu là
  map map0, map1;
  map0[0] = "a";
  map0[1] = "b";
  
  map1 = map0;
  3, vì vậy:

  • pair word("eat", "an");
   cout << word.first << " " << word.second;
   7 của
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   2 phải là kiểu
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   6 -
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   7
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   8...
  • pair word("eat", "an");
   cout << word.first << " " << word.second;
   6 của
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   2 phải là kiểu
   map map0, map1;
   map0[0] = "a";
   map0[1] = "b";
   
   map1 = map0;
   6 -
   map texes;
   texts[0] = "ab";
   texts[1] = "bc";
   texts[0] = "cd";
   
   map::iterator i;
   
   for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
   	cout << *i << endl;
   // output (0, "cd"), (1, "bc")
   2
   map texes;
   texts[0] = "ab";
   texts[1] = "bc";
   texts[0] = "cd";
   
   map::iterator i;
   
   for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
   	cout << *i << endl;
   // output (0, "cd"), (1, "bc")
   3...

  Lớp

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 cũng giống như những lớp
  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  5,
  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  6 đều được định nghĩa các hàm thành viên hỗ trợ cho việc truy xuất, lấy kích thước, các constructor đã được override, …

  Các phương thức thường dùng trong map

  Constructor

  Cũng giống với những lớp

  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  5,
  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  6 đều có:

  • default constructor
  • ranger constructor
  • copy constructor.

  Các hàm thành viên này hoạt động hoàn toàn giống với lớp

  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  5,
  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")
  6.

  Ví dụ:

  // default constructor
  map character0;
  
  character0['a'] = 97;
  character0['b'] = 98;
  character0['c'] = 99;
  character0['d'] = 100;
  
  // range constructor
  map character1(character0.begin(), character0.end());
  
  // copy constructor
  map character2(character1);

  Ngoài ra còn có

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  cout << mymap.size();
  1 cho phép các lớp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 có thể sao chép nội dung cấu trúc dữ liệu với nhau.

  map map0, map1;
  map0[0] = "a";
  map0[1] = "b";
  
  map1 = map0;

  Duyệt map

  Lớp

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 quản lý
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  6 bằng
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7, nếu trường hợp quên
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 thì làm sao có thể truy xuất để lấy dữ liệu
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  6. Để giải quyết vấn đề trên trong lớp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 định nghĩa thao tác iterators cho phép truy xuất đến phần tử trong
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 để lấy dữ liệu
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  6 và
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 cần thiết. Có các iterators đã được cung cấp như:
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  2,
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  3,
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  4,
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  5, ... chúng hoạt động như nhau nhưng chỉ khác phần tử truy cập ở vị trí nào trong lớp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4.

  Ví dụ:

  map texes;
  texts[0] = "ab";
  texts[1] = "bc";
  texts[0] = "cd";
  
  map::iterator i;
  
  for (i = texts.begin(); i != texts.end(); i++)
  	cout << *i << endl;
  // output (0, "cd"), (1, "bc")

  Kết quả tại sao không phải là:

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  7  hay
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";
  8, ... đó là do trong lớp
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 quy định
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 chỉ được tồn tại duy nhất (không được trùng), vì vậy khi khai báo ở dòng
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  1 sẽ làm thay đổi dữ liệu của
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  2 từ
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  3 thành
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  4.

  Lấy kích thước của map

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  5 cho phép lấy kích thước của
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4.

  Ví dụ:

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  cout << mymap.size();

  Kiểm tra map có rỗng hay không?

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  7 cho phép kiểm tra
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  4 có rỗng hay không?

  Ví dụ:

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[0] = "c";
  
  if (copymymap.empty()) cout << "copymymap is empty";

  Truy xuất theo chỉ số

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);
  9 hay
  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[5] = "c";
  
  // chèn vào copymymap cặp đối tượng (10, "c")	
  copymymap.insert(pair(10, "c"));
  // chèn (-1, "d") vào copymymap từ vị trí bắt đầu của copymymap copymymap.insert(copymymap.begin(), pair(-1, "d"));
  // chèn mymap vào copymymap copymymap.insert(mymap.begin(), mymap.end());
  // => copymymap = {(-1,"d"),(0,"a"),(1,"b"),(5,"c"),(10,"c")}
  0 cho phép truy xuất trực tiếp đến
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 của từng phần tử.

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  
  cout << mymap[1] << " " << mymap.at(0);

  Thêm dữ liệu vào map

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[5] = "c";
  
  // chèn vào copymymap cặp đối tượng (10, "c")	
  copymymap.insert(pair(10, "c"));
  // chèn (-1, "d") vào copymymap từ vị trí bắt đầu của copymymap copymymap.insert(copymymap.begin(), pair(-1, "d"));
  // chèn mymap vào copymymap copymymap.insert(mymap.begin(), mymap.end());
  // => copymymap = {(-1,"d"),(0,"a"),(1,"b"),(5,"c"),(10,"c")}
  2 cho phép chèn thêm 1 đối tượng.

  Ví dụ:

  map mymap, copymymap;
  mymap[0] = "a";
  mymap[1] = "b";
  mymap[5] = "c";
  
  // chèn vào copymymap cặp đối tượng (10, "c")	
  copymymap.insert(pair(10, "c"));
  // chèn (-1, "d") vào copymymap từ vị trí bắt đầu của copymymap copymymap.insert(copymymap.begin(), pair(-1, "d"));
  // chèn mymap vào copymymap copymymap.insert(mymap.begin(), mymap.end());
  // => copymymap = {(-1,"d"),(0,"a"),(1,"b"),(5,"c"),(10,"c")}

  Lưu ý việc chèn ở vị trí nào thật ra là vô nghĩa, vì vị trí của nó phụ thuộc vào

  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 trong cặp đối tượng "key/ value", trong ví dụ trên thì "key" là kiểu số nguyên vì vậy vị trí của các cặp đối tượng
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  5 sẽ được xác định theo các
  pair word("eat", "an");
  cout << word.first << " " << word.second;
  7 sắp xếp tăng dần.