happy belated là gì - Nghĩa của từ happy belated

happy belated có nghĩa là

Khi nó khoảng một tuần sau sinh nhật của bạn và ai đó hầu như không phát hiện ra để họ nói với bạn hạnh phúc muộn màng.

Ví dụ

Brittney: đó là sinh nhật Courtneys tuần trước!
Kandy: Đó là? Brittney: Yeah!
* Courtney bước vào *
Kandy: OMG!Chúc mừng muộn màng!
Courtney: Cảm ơn!