happy g day là gì - Nghĩa của từ happy g day

happy g day có nghĩa là

Happy G Day là một cụm từ khác cho Chúc mừng sinh nhật.Nhưng khi bạn nói Happy G Day với ai đó có nghĩa là bạn thân thiết với họ.Nó cũng có thể được nhắc đến hạnh phúc Ngày xã hội đen.

ví dụ

hey Chúc mừng ngày g '.