High school nghĩa tiếng việt là gì năm 2024

[hai skuːl]

Hoàng tử ishipur cao trường trong rajoir madaripur.

Where she continued her high school studies at the French school, Lycée Denis Diderot.

Nơi cô tiếp tục học trung học tại trường Pháp, Lycée Denis Diderot.

These expectations may be met by high school coursework.

Những kỳ vọng này cóthể được đáp ứng bởi các khóa học trung học.

Nhưng đối với những học sinh tiểu học thì không như vậy.

Frost attended high school in Lawrence, Massachusetts, and began writing poetry.

Robert Frost đã theo bậc trung học tại Lawrence và bắt đầu làm thơ.

Foley attended Ladue High School, before graduating from Clayton High School.

Foley theo học tại Ladee High School, trước khi tốt nghiệp trường trung học Clayton High School.

This was also the separation day to Nanyang Girl High School students.

High School students often complain about the classes that they are taking.

Những học sinh phổ thông thường than phiền về những lớp học mà chúng tham gia.

In high school Harper Lee began to develop an interest in literature.

Vehr dedicated the new high school on September 27, 1959.

Kết quả: 9699, Thời gian: 0.0573

Tiếng anh -Tiếng việt

Tiếng việt -Tiếng anh

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'hai'sku:l/

Thêm vào từ điển của tôi

chưa có chủ đề

 • danh từ

  trường cao trung


Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề:

 • Từ vựng chủ đề Động vật
 • Từ vựng chủ đề Công việc
 • Từ vựng chủ đề Du lịch
 • Từ vựng chủ đề Màu sắc

Từ vựng tiếng Anh hay dùng:

 • 500 từ vựng cơ bản
 • 1.000 từ vựng cơ bản
 • 2.000 từ vựng cơ bản

High School dịch Tiếng Việt là gì?

trường cao trung, trường trung học, trường trung học phổ thông là các bản dịch hàng đầu của "high school" thành Tiếng Việt.

School trong tiếng Anh nghĩa là gì?

Trường học, học đường. Trường sở, phòng học. Trường (toàn thể học sinh một trường).

High School Diploma là gì?

Học xong Trung học, học sinh được nhận Bằng tốt nghiệp trung học (High School Diploma) và có thể nộp hồ sơ học tiếp lên ở bậc Đại học/Cao đẳng.

School là từ loại gì?

school {danh từ}