Hóa đơn viết sai tên cty có được sửa không

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

\=> Vậy là: Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập mà có ghi sai tên công ty, địa chỉ người mua thì các bạn không cần phân biệt hóa đơn đó đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế. Hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai tên công ty hoặc địa chỉ người mua trước đó để giải trình khi cơ quan thuế có yêu cầu) Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ cung cấp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để các bạn tham khảo: * Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty người mua: Ví dụ: - Ngày 01/3/2021, công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002356, ký hiệu TU/21P công ty TNHH Thành An Nguyễn

Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An

+ Mã số thuế: 0106325645

- Ngày 03/03/2021, công ty TNHH Thành An Nguyễn phát hiện ra hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P đã nhận ngày 01/03/2021 bị sai tên công ty (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)

\=> Vì đây là trường hợp ghi sai tên công ty nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -- BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN (Số 01/TU-TAN)

  • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018
  • Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2021 hai bên chúng tôi gồm có: Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

Mã số thuế : 0106208569 Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THÀNH AN NGUYỄN

Mã số thuế : 0106325645 Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Đại diện: Ông Trần Văn An Chức vụ: Giám đốc

Sau khi kiểm tra lại thông tin về tên công ty của công ty TNHH Thành An Nguyễn (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018 Chúng tôi xác nhận:

Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua trên hóa đơn đã lập số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021 như sau:

1. Nội dung đã ghi sai:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An

2. Nội dung điều chỉnh:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thành An Nguyễn

- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Công ty Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tiêu thức: địa chỉ người mua trên hóa đơn: