Hợp đồng trọn gói là như thế nào

Hợp đồng trọn gói là gì? Hợp đồng xây dựng trọn gói phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết? Công ty tôi trúng thầu thi công một dự án xây dựng. Công ty và chủ đầu tư đã ký hợp đồng xây dựng trọn gói nhưng đến khi thanh toán thì chủ đầu tư lại đòi hỏi phải có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết thì mới thanh toán. Chủ đầu tư làm như vậy có đúng không?

Hợp đồng trọn gói là gì?

Theo quy định tại thì hợp đồng trọn gói được quy định cụ thể như sau:

- Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

- Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;

- Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế;

- Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.

Trên đây là nội dung tư vấn về hợp đồng trọn gói. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đấu thầu 2013.

Hợp đồng xây dựng trọn gói phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết?

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 thì nếu phân loại theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, thì hợp đồng xây dựng sẽ bao gồm các loại hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; hợp đồng theo thời gian; hợp đồng theo chi phí cộng phí; hợp đồng theo giá kết hợp; hợp đồng xây dựng khác. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn Nhà nước chỉ áp dụng các loại hợp đồng sau đây hoặc kết hợp các loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; hợp đồng theo thời gian.

Trong đó, hợp động trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

Trong đó, đối với hợp đồng xây dựng trọn gói thì thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Như vậy: Căn cứ các quy định trên đây thì khi thanh toán đối với hợp đồng xây dựng trọn gói thì không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn và chủ đầu tư đã ký hợp đồng xây dựng trọn gói nhưng đến khi thanh toán thì chủ đầu tư lại đòi hỏi phải có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết thì mới thanh toán là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng như thế nào?

“Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Hợp đồng trọn gói được áp dụng khi nào?

Hay nói cách khác, hợp đồng trọn gói được áp dụng trong trường hợp gói thầu đã xác định được rõ ràng và chi tiết về khối lượng công việc được thực hiện và đơn giá thực hiện, thường được áp dụng với các gói thầu có thời gian thực hiện ngắn, giá thanh toán sẽ được thanh toán đúng theo giá đã ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng khi nào?

Hợp đồng theo đơn giá cố định: - Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng đối với gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu bản chất công việc đã xác định được rõ ràng nhưng chưa xác định được chính xác số lượng, khối lượng công việc thực tế phải hoàn thành.

Hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói là gì?

Khái niệm hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói Dựa trên quy định của Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 về khái niệm của hợp đồng trọn gói, theo đó, hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt quá trình thi công đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.