Hướng dẫn 127-hd btgtw ngày 30 tháng 6 năm 2023

Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

  • Trích yếu: Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Số hiệu: 117-HD/BTGTW
  • Loại văn bản: Hướng dẫn
  • Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông
  • Ngày ban hành: 02/10/2023
  • Ngày hiệu lực: 02/10/2023
  • Cơ quan BH: Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Người ký: Phan Xuân Thủy
  • Đính kèm: Tải về

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

19/2023/TT-BKHCN

20/09/2023

05/11/2023

17/2023/TT-BYT

25/09/2023

09/11/2023

62-KL/TW

02/10/2023

02/10/2023

116-HD/BTGTW

15/09/2023

15/09/2023

16/2023/TT-BCT

31/08/2023

16/10/2023

1006/QĐ-TTg

30/08/2023

30/08/2023

1004/QĐ-TTg

29/08/2023

29/08/2023

1003/QĐ-TTg

29/08/2023

29/08/2023

1002/QĐ-TTg

28/08/2023

28/08/2023

1001/QĐ-TTg

28/08/2023

28/08/2023

996/QĐ-TTg

25/08/2023

25/08/2023

993/QĐ-TTg

24/08/2023

24/08/2023

980/QĐ-TTg

22/08/2023

22/08/2023

977/QĐ-TTg

21/08/2023

21/08/2023

976/QĐ-TTg

21/08/2023

21/08/2023

975/QĐ-TTg

19/08/2023

19/08/2023

974/QĐ-TTg

19/08/2023

19/08/2023

968/QĐ-TTg

18/08/2023

18/08/2023

139/NQ-CP

31/08/2023

31/08/2023

129/NQ-CP

18/08/2023

18/08/2023

Chủ trương, chính sách mới

Hướng dẫn 127-hd btgtw ngày 30 tháng 6 năm 2023

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.