Hướng dẫn số 51 ngày 4 tháng 3 năm 2023 năm 2024

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện Lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 263/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang được thông qua tại nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang” (sau đây viết tắt là nghị quyết số 67/NQ-HĐND), như sau:

1. Bổ sung điểm “8. Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và bổ sung 420.000 triệu đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025” vào mục (2) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, phần III.3 Giao thông vận tải, biểu số 02.

2. Bổ sung 800.000,0 triệu đồng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 vào điểm 2 “Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai”, mục (1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025, phần III.3 Giao thông vận tải, biểu số 02.

3. Bổ sung mục “(2) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025” vào phần IV, Văn hóa - Xã hội, biểu số 02.

Bổ sung điểm “1. Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” vào mục (2) Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, phần IV Văn hóa - Xã hội, biểu số 02.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2024: 4.021.989 triệu đồng, gồm:

1. Vốn trong nước: 3.945.943 triệu đồng, gồm:

  1. Dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, dự án trọng điểm khác: 2.557.170 triệu đồng; Trong đó:

- Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang: 1.579.170 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 800.000 triệu đồng.

- Đề án tổng thể di dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: 28.000 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 150.000 triệu đồng.

  1. Đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 603.250 triệu đồng, gồm:

- Giáo dục và Đào tạo, việc làm, dạy nghề: 19.500 triệu đồng;

- Y tế, dân số và gia đình: 26.000 triệu đồng;

- Giao thông vận tải: 549.046 triệu đồng;

- Văn hóa - Xã hội: 8.704 triệu đồng.

  1. Chương trình mục tiêu quốc gia: 785.523 triệu đồng, gồm:

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang: 493.179 triệu đồng.

- Giảm nghèo bền vững: 135.959 triệu đồng;

- Xây dựng nông thôn mới: 156.385 triệu đồng;

2. Vốn nước ngoài: 76.046 triệu đồng; gồm:

- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 9.900 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 66.146 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu số I.b, II.a, III kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.