Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Khi bạn thiết lập Hỏi để mua, mục mua của trẻ phải được phê duyệt bởi người tổ chức gia đình hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ trong nhóm gia đình.

  1. Đi tới Cài đặt
    Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024
    \> Gia đình.
  2. Chạm vào trẻ mà bạn muốn thiết lập Hỏi để mua.
  3. Chạm vào Hỏi để mua, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Phê duyệt mục mua của trẻ bằng Hỏi để mua.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị mua có thể thay đổi theo vùng. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Hỏi để mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tùy chọn này được bật theo mặc định.

Khi dùng ứng dụng Family Link, bạn quyết định điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Các công cụ dễ sử dụng này giúp bạn hiểu cách trẻ dành thời gian trên thiết bị, chia sẻ vị trí, quản lý chế độ cài đặt quyền riêng tư và làm nhiều việc khác.*

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Đặt các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị số

Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị

Xác định thời gian sử dụng thiết bị phù hợp nhất với trẻ. Family Link giúp bạn đặt giờ đi ngủ trên thiết bị và giới hạn thời gian dùng ứng dụng, từ đó giúp trẻ tìm được sự cân bằng lành mạnh.

Hướng trẻ đến những nội dung phù hợp với lứa tuổi

Phê duyệt hoặc chặn ứng dụng mà trẻ muốn tải xuống. Ứng dụng Family Link cũng giúp bạn chọn trải nghiệm phù hợp cho trẻ: chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube hoặc YouTube Kids.

Đặt các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị số

Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị

Xác định thời gian sử dụng thiết bị phù hợp nhất với trẻ. Family Link giúp bạn đặt giờ đi ngủ trên thiết bị và giới hạn thời gian dùng ứng dụng, từ đó giúp trẻ tìm được sự cân bằng lành mạnh.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Hôm nay, ngày 6 tháng 4

1 giờ 5 phút

24 phút

19 phút

13 phút

Hướng trẻ đến những nội dung phù hợp với lứa tuổi

Phê duyệt hoặc chặn ứng dụng mà trẻ muốn tải xuống. Ứng dụng Family Link cũng giúp bạn chọn trải nghiệm phù hợp cho trẻ: chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube hoặc YouTube Kids.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Mới cài đặt gần đây

Google Play Sách

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Quản lý và bảo mật tài khoản của trẻ

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ

Tính năng quản lý quyền trong ứng dụng Family Link giúp bạn đưa ra các lựa chọn đúng đắn về dữ liệu của trẻ. Bạn có thể xem và quản lý quyền đối với các trang web và tiện ích trong Chrome, cũng như quản lý các ứng dụng đã tải xuống thiết bị của trẻ.

Bảo mật tài khoản của trẻ

Ứng dụng Family Link giúp bạn quản lý chế độ cài đặt dữ liệu và tài khoản của trẻ. Với vai trò là cha mẹ, bạn có thể giúp trẻ thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu nếu trẻ quên, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc thậm chí là xoá tài khoản của trẻ nếu bạn cảm thấy cần thiết.

Quản lý và bảo mật tài khoản của trẻ

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ

Tính năng quản lý quyền trong ứng dụng Family Link giúp bạn đưa ra các lựa chọn đúng đắn về dữ liệu của trẻ. Bạn có thể xem và quản lý quyền đối với các trang web và tiện ích trong Chrome, cũng như quản lý các ứng dụng đã tải xuống thiết bị của trẻ.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Bảo mật tài khoản của trẻ

Ứng dụng Family Link giúp bạn quản lý chế độ cài đặt dữ liệu và tài khoản của trẻ. Với vai trò là cha mẹ, bạn có thể giúp trẻ thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu nếu trẻ quên, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc thậm chí là xoá tài khoản của trẻ nếu bạn cảm thấy cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Tên

Casey Martin

Email

[email protected]

Ngày sinh

Ngày 18 tháng 3 năm 2009

Giới tính

Không muốn tiết lộ

Đổi mật khẩu

Xoá tài khoản

Hướng dẫn sử dụng tính năng giám sát trẻ em năm 2024

Giữ kết nối khi di chuyển

Biết trẻ đang ở đâu

Sẽ thật hữu ích khi biết các thành viên gia đình đang đi đâu. Khi dùng ứng dụng Family Link, bạn có thể định vị trẻ trên bản đồ, miễn là trẻ có cầm theo thiết bị.**

Nhận thông báo và cảnh báo

Ứng dụng Family Link gửi những thông báo quan trọng như khi trẻ đến hoặc rời khỏi một địa điểm. Bạn có thể cho thiết bị đổ chuông và xem thời lượng pin còn lại của thiết bị.