i love my parents là gì - Nghĩa của từ i love my parents

i love my parents có nghĩa là

Một bài hát rất đẹp được thực hiện bởi Buckethead, nó trên CD "robot khổng lồ".

Thí dụ

Tôi yêu bố mẹ tôi là một bài hát xinh đẹp, bạn nên Tải xuống Nó.