Khi nói về chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021
Site Search
Toggle Mobile Menu

Khi nói về chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nitơ

Khi nói về chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng nitơ phân tử

II. Cacbon từ môi trường đi vào quần xã dưới dạng cacbon điôxit

III. Nước là một loại tài nguyên tái sinh.

IV. Vật chất từ môi trường đi vào quần xã, sau đó trở lại môi trường.


A.
3
B.
2
C.
4
D.
1

Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là: II,III,IV

Ý I sai vì thực vật hấp thụ nito ở 2 dạng NH4+; NO3-

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn Cancel reply