Không cho bệnh nhân cư trú tiếng anh là gì năm 2024

Thông tin về thuế cho công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh) và ngoại nhân thường trú (tiếng Anh) mà sinh sống hoặc có thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ.

 • Xác định tình trạng thuế người nước ngoài
 • FATCA có ý nghĩa gì đối với người đóng thuế ở Hoa Kỳ? (tiếng Anh)
 • Báo cáo tài khoản tài chính và tài khoản ở ngân hàng nước ngoài (FBAR) (tiếng Anh)

Người nước ngoài (tiếng Anh)

Thông tin về thuế dành cho người nước ngoài được IRS phân loại như: ngoại nhân thường trú (tiếng Anh) mà đáp ứng yêu cầu về thẻ xanh hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể trong năm hiện tại; ngoại nhân không thường trú (tiếng Anh) mà không đáp ứng yêu cầu về thẻ xanh hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể; ngoại nhân có tình trạng kép (tiếng Anh) mà thay đổi tình trạng cư trú trong năm hiện tại; sinh viên nước ngoài (tiếng Anh) mà tạm trú tại Hoa Kỳ; và các phân loại khác, bao gồm vận động viên và nghệ sĩ giải trí (tiếng Anh), công nhân nông nghiệp (tiếng Anh), người giúp việc ở tại nhà (tiếng Anh), ngoại nhân có tình trạng kép (tiếng Anh), và người bỏ quốc tịch (tiếng Anh).

 • Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN)
 • Xác định tình trạng thuế người nước ngoài
 • Khấu lưu thuế - Ngoại nhân không thường trú (tiếng Anh)

Người nộp thuế ở lãnh thổ Hoa Kỳ (tiếng Anh)

Thông tin về thuế dành cho những cá nhân cư trú hoặc có thu nhập tại các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ — Guam, Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (CNMI), Samoa thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico.

Chúng tôi cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị để giúp quý vị tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán và dịch vụ của chúng tôi.

on this page

Nếu đang sử dụng công nghệ hỗ trợ và không thể truy cập bản dịch thông tin của chúng tôi, quý vị có thể tiếp xúc với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Sắp có con / Having a baby

 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Parenting Payment
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị / Robodebt class action and settlement payments
 • Income compliance program settlement payments / Settlement payment information - Income Compliance class action audio (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Lớn lên / Growing up

 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Thông tin từ Services Australia cho các cha, mẹ có con mới trở thành sinh viên / Information about support available for parents of new students (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Parenting Payment
 • Khoản tiền trợ cấp sinh viên/học sinh / Payments for students
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)

Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em / Child health and safety

 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Child Dental Benefits Schedule
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Chủng ngừa cho con quý vị / Immunising your child
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Dịch vụ Medicare tự phục vụ / Medicare self service
 • Nhận khoản bồi hoàn Medicare / Receiving your Medicare benefit payment
 • Reciprocal health care agreements (Transcript)
 • Yêu cầu Dịch vụ số y tế Healthcare Identifiers Yêu cầu Dịch vụ hoặc cập nhật số y tế Individual Healthcare Identifier / Request an Individual Healthcare Identifier form
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child

Cha mẹ ly thân / Separated parents

 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Parenting Payment
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Nhà ở / Housing

 • Assurance of Support
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Crisis Payment
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Mối quan hệ có thay đổi / Relationship changes

 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Dịch vụ công tác xã hội / Social work services
 • Các dịch vụ công tác xã hội của Services Australia / Social work services audio (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • Tình trạng mối quan hệ của quý vị / Your relationship status

Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence

 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Crisis Payment
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Dịch vụ công tác xã hội / Social work services
 • Các dịch vụ công tác xã hội của Services Australia / Social work services audio (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)

Dọn sang Úc / Moving to Australia

 • Assurance of Support
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Xác minh căn cước của quý vị / Confirm your identity
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • International COVID-19 Vaccination Certificate privacy notice
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Dịch vụ Medicare tự phục vụ / Medicare self service
 • Thời gian chờ đối với cư dân mới đến / Newly arrived resident’s waiting period
 • Các Cam kết Đối với Dịch vụ do Chúng tôi Cung ứng / Our Service Commitments
 • Mới đến Úc gần đây? / Recently arrived in Australia?
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Services Australia hỗ trợ các khách hàng đa văn hóa của chúng tôi / Services Australia support for our multicultural customers (Transcript)
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • myGov - liên kết dịch vụ bằng mã liên kết / myGov - link a service using a linking code
 • myGov - liên kết dịch vụ bằng tài khoản trực tuyến có sẵn / myGov - link a service using an existing online account
 • myGov – liên kết dịch vụ mà không có tài khoản trực tuyến / myGov - link a service without an online account

Đi nước ngoài / Going overseas

 • Có phải quý vị sẽ đi du lịch ở ngoài nước Úc? / Are you travelling outside Australia?
 • Assurance of Support
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • International COVID-19 Vaccination Certificate privacy notice

Thiên tai / Natural disaster

 • Australian Government Disaster Recovery Payment
 • Crisis Payment
 • Services Australia Hãy thận trọng với các trò lừa đảo / Disaster Payment Scams audio (Transcript)
 • Disaster Recovery Allowance
 • Khoản tiền cứu trợ thiên tai / Disaster assistance payments audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Dịch vụ công tác xã hội / Social work services
 • Các dịch vụ công tác xã hội của Services Australia / Social work services audio (Transcript)
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Những năm nghỉ hưu / Retirement years

 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Payment for older Australians
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị / Robodebt class action and settlement payments
 • Income compliance program settlement payments / Settlement payment information - Income Compliance class action audio (Transcript)
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)
 • Work Bonus audio (Transcript)

Nhận các dịch vụ chăm sóc người cao niên / Getting aged care services

 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Kết nối quý vị với các dịch vụ My Aged Care / Connecting you to My Aged Care services
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)

Thất nghiệp gần đây / Recently unemployed

 • Assurance of Support
 • Tổng kết các khoản tiền trợ cấp gia đình của quý vị / Balancing your family assistance payments
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Child Care Subsidy
 • Child Care Subsidy / Child Care Subsidy audio (Transcript)
 • Family Tax Benefit
 • Services Australia Family Tax Benefit / Family Tax Benefit audio (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tìm hiểu về Child Support / Learning about Child Support
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Parenting Payment
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Dịch vụ công tác xã hội / Social work services
 • Các dịch vụ công tác xã hội của Services Australia / Social work services audio (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)

Tìm việc làm / Looking for work

 • Assurance of Support
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Parenting Payment
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị / Robodebt class action and settlement payments
 • Income compliance program settlement payments / Settlement payment information - Income Compliance class action audio (Transcript)
 • Single Touch Payroll (STP)
 • Dịch vụ công tác xã hội / Social work services
 • Các dịch vụ công tác xã hội của Services Australia / Social work services audio (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Đang đi làm / Working

 • Assurance of Support
 • Australian Government Disaster Recovery Payment
 • Việc trả nợ Centrelink lại bắt đầu / Centrelink debt repayment restart audio (Transcript)
 • Giúp đỡ về tài khoản Centrelink trực tuyến – người tìm việc – báo cáo thu nhập do việc làm (tiền lương) / Centrelink online account help - job seekers - report employment income
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Thay đổi Mô hình Thẩm định Lợi tức An sinh Xã hội / Changing the Social Security Income Assessment Model (Transcript)
 • Khoản tiền cứu trợ thiên tai / Disaster assistance payments audio (Transcript)
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Cách thức để than phiền hoặc góp ý / How to make a complaint or provide feedback
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Người tìm việc / Job seekers
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Parenting Payment
 • Khoản tiền trợ cấp sinh viên/học sinh / Payments for students
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Single Touch Payroll (STP)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)
 • Working Credit – Làm việc khi quý vị nhận một khoản thanh toán Centrelink / Working Credit - Working when you get a Centrelink payment
 • Tình trạng mối quan hệ của quý vị / Your relationship status

Quản lý tiền của quý vị / Managing your money

 • Tránh mắc nợ / Avoid a debt
 • Hãy coi chừng mánh khóe lừa đảo / Beware of scams
 • Hãy cảnh giác với các trò lừa đảo / Beware of scams audio (Transcript)
 • Việc trả nợ Centrelink lại bắt đầu / Centrelink debt repayment restart audio (Transcript)
 • Giúp đỡ về tài khoản Centrelink trực tuyến – người tìm việc – báo cáo thu nhập do việc làm (tiền lương) / Centrelink online account help - job seekers - report employment income
 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Xác minh căn cước của quý vị / Confirm your identity
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Cách trả nợ Centrelink / How to repay money you owe Centrelink
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Paid Parental Leave scheme dành cho chủ nhân/hãng sở / Paid Parental Leave scheme for employers
 • Khoản tiền trợ cấp sinh viên/học sinh / Payments for students
 • Phụ cấp Mướn nhà / Rent Assistance
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Các yêu cầu về cư trú đối với các khoản trợ cấp gia đình / Residence requirements for family payments
 • Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị / Robodebt class action and settlement payments
 • Income compliance program settlement payments / Settlement payment information - Income Compliance class action audio (Transcript)
 • Single Touch Payroll (STP)
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi / Support for parents to care for a newborn or recently adopted child
 • Taskforce Integrity (Transcript)
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • When former customers still owe us money (Transcript)
 • Working Credit – Làm việc khi quý vị nhận một khoản thanh toán Centrelink / Working Credit - Working when you get a Centrelink payment

Trường học / School

 • Centrepay / Centrepay audio (Transcript)
 • Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Changes to the assets test (Transcript)
 • Dịch vụ Thông tin Tài chính / Financial Information Service
 • Services Australia Financial Information Services / Financial Information Service audio (Transcript)
 • Hãy nhận đúng số tiền trợ cấp Centrelink / Get the right amount of Centrelink payment audio (Transcript)
 • Dich vu Services Australia’s Grandparent, Foster và Kinship Carer Adviser Service / Grandparent, Foster and Kinship Carer Adviser Service audio (Transcript)
 • Financial Information Service có thể giúp đỡ như thế nào / How the Financial Information Service can help
 • Thông tin từ Services Australia cho các cha, mẹ có con mới trở thành sinh viên / Information about support available for parents of new students (Transcript)
 • Luôn cập nhật thông tin của quý vị / Keeping your details up to date
 • Luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Keeping your details up to date audio (Transcript)
 • Tạo điều kiện dễ dàng hơn để quý vị báo cáo khoản thu nhập khi đi làm / Making it easier to report employment income
 • Quản lý tiền bạc của quý vị / Manage your money
 • Parenting Payment
 • Khoản tiền trợ cấp sinh viên/học sinh / Payments for students
 • Pensioner Education Supplement
 • Tố giác Gian lận / Report Fraud (Transcript)
 • Special Benefit
 • Hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng không phải là cha mẹ / Support for non parent carers
 • Các gợi ý hàng đầu để khai báo (nộp phom) đúng cách / Top tips for getting your reporting right video (Transcript)
 • Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó thì sao? / What are your options if you do not agree with a decision?
 • Quý vị cần làm gì để tiếp tục được lãnh tiền trợ cấp hỗ trợ thu nhập / What you need to do to keep getting your income support payment audio (Transcript)
 • When former customers still owe us money (Transcript)

Chương trình học nghề / Apprenticeship

 • Giải thích về khoản tiền thanh toán của quý vị / Robodebt class action and settlement payments
 • Income compliance program settlement payments / Settlement payment information - Income Compliance class action audio (Transcript)

Đi bác sĩ/bệnh viện / Seeking medical help

 • Child Dental Benefits Schedule
 • Danh sách kiểm tra liên quan đến bạo hành gia đình và trong nh / Family and domestic violence checklist
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence. It’s time to say enough audio (Transcript)
 • Bạo hành trong gia đình và trong nhà. Đã đến lúc nói đủ rồi / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
 • Ước tính thu nhập cho các khoản trợ cấp gia đình / Income estimate for family support payments audio (Transcript)
 • International COVID-19 Vaccination Certificate privacy notice
 • Cách nối kết Medicare với tài khoản myGov của quý vị bằng thẻ Medicare / Link Medicare to myGov using a Medicare card
 • Cách nối kết Medicare với tài khoản myGov của quý vị bằng mã nối kết. / Link Medicare to myGov using a linking code
 • Medicare là hệ thống chăm sóc sức khỏe của Australia / Medicare is Australia's health care system
 • Dịch vụ Medicare tự phục vụ / Medicare self service
 • Nhận khoản bồi hoàn Medicare / Receiving your Medicare benefit payment
 • Reciprocal health care agreements (Transcript)
 • Yêu cầu Dịch vụ số y tế Healthcare Identifiers Yêu cầu Dịch vụ hoặc cập nhật số y tế Individual Healthcare Identifier / Request an Individual Healthcare Identifier form Nội dung văn bản của video Cách cập nhật chi tiết Medicare bằng Medicare online account của quý vị tại myGov