laughy happy là gì - Nghĩa của từ laughy happy

laughy happy có nghĩa là

trong một thực sự tốt tâm trạng;Giggly

Thí dụ

"Hahahahaha"
"Chàng tại sao bạn rất hạnh phúc?"
"Bon Qui Qi tại Vua Burger Iz vui nhộn!"