Lễ tang hòa thượng thích hạnh minh chùa hoằng hóa

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

  1. BAN CHỨNG MINH:

-Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

-Hòa thượng Thích Thanh Sam

-Hòa thượng Danh Nhưỡng

-Hòa thượng Thích Giác Nhường

-Hòa thượng Thích Hiển Pháp

-Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

-Hòa thượng Thích Đức Phương

-Hòa thượng Thích Thiện Bình

-Hòa thượng Thích Hiển Tu

-Hòa thượng Thích Tắc An

-Hòa thượng Viên Minh.

Trưởng Ban

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Ban

Hòa thượng Thích Chơn Thiện Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Hòa thượng Thích Trí Quảng Hòa thượng Thích Thiện Duyên Hòa thượng Thích Giác Toàn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Hòa thượng Thích Quảng Tùng Hòa thượng Thích Gia Quang Hòa thượng Thạch Sok Xane Hòa thượng Thích Thiện Tâm Hòa thượng Thích Thiện Pháp Hòa thượng Thích Trí Tâm Hòa thượng Thích Huệ Trí Hòa thượng Thích Thiện Tánh Hòa thượng Thích Thiện Huệ Hòa thượng Thích Huệ Tài Thượng tọa Thích Đức Thiện Thượng tọa Thích Chơn Minh Ông Lê Bá Trình (Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN) Ông Bùi Thanh Hà (Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ) Ông Trần Trung Tính (Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tp. HCM) Ô. Huỳnh Ngọc Thành (Trưởng ban Tôn giáo Tp. HCM)

Uỷ viên

Hòa thượng Thích Huệ Minh Hòa thượng Thích Trung Hậu Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Hòa thượng Thích Như Niệm Hòa thượng Thích Thiện Đức Hòa thượng Thích Tấn Đạt Hòa thượng Thích Thanh Hùng Hòa thượng Thích Giác Liêm Hòa thượng Thích Đạt Niệm Hòa thượng Thích Nhựt Giác Thượng tọa Thích Thiện Thống Thượng tọa Danh Lung Thượng tọa Thích Thanh Phong Thượng tọa Thích Huệ Thông Thượng tọa Thích Truyền Cường Đại đức Thích Phước Nguyên Đại đức Thích Tâm Chơn Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo BTGCP Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó ban TG-DT UBTWMTTQVN Ông Lê Hoàng Vân – Phó Trưởng ban Tôn giáo Tp. HCM Ông Nguyễn Ngọc Phong – Trưởng ban Tôn giáo – Dân tộc UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh Ông Lê Hữu Thành – Chủ tịch UBMTTQVN Q. Thủ Đức

Ban Thư ký Hòa thượng Thích Thiện Pháp Hòa thượng Đào Như Hòa thượng Thích Tấn Đạt Thượng tọa Thích Đức Thiện Thượng tọa Thích Thiện Thống Thượng tọa Danh Lung Ni sư Thích nữ Hòa Liên Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Ban xướng ngôn

Hòa thượng Thích Tấn Đạt Hòa thượng Thích Giác Liêm Thượng tọa Thích Phước Nghiêm Thượng tọa Thích Trí Chơn Thượng tọa Thích Nhật Hỷ Đại đức Thích Phước Nguyên Đại đức Thích Quảng Huy

Ban Nghi lễ

Hòa thượng Thích Trí Tâm Hòa thượng Thích Huệ Minh Hòa thượng Thích Thanh Nhã Hòa thượng Thích Giác Liêm Thượng tọa Thích Lệ Trang

Ban Tiếp tân

Hòa thượng Thích Minh Thông Hòa thượng Thích Minh Thanh Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Hòa thượng Thích Như Niệm Hòa thượng Thích Thiện Đức Hòa thượng Thích Đạt Niệm Hòa thượng Thích Nhựt Giác Hòa thượng Thích Thanh Hùng Thượng tọa Danh Lung Thượng tọa Thích Bửu Chánh Thượng tọa Thích Chơn Không Thượng tọa Thích Giác Khai Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện Ni trưởng Thích nữ Huệ Từ Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên Ni trưởng Thích nữ Tố Liên Cư sĩ Nguyễn Đức Châu Cư sĩ Tâm Thông

Ban Trần thiết

Hòa thượng Thích Thiện Tánh Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ Hòa thượng Thích Tắc Lãnh Hòa thượng Thích Huệ Văn

Ban Tiếp lễ

Ni trưởng Thích nữ Giác Trung và chư Ni Đạo tràng Vạn Đức Ban âm thanh, ánh sáng Đại đức Thích Hoằng Nhiệm Cơ sở Tấn Tài

Ban phụ trách sổ tang

Hòa thượng Thích Giác Liêm Hòa thượng Thích Nhựt Giác Thượng tọa Thích Giác Trí Thượng tọa Thích Phước Đạt Thượng tọa Thích Phước Nghiêm Đại đức Thích Phước Nguyên Đại đức Thích Đạo Phước

Ban Tổng hợp Tư liệu

Thượng tọa Thích Hoằng Tri Thượng tọa Thích Phước Đạt Thượng tọa Thích Pháp Đăng Đại đức Thích Tâm Chơn Đại đức Thích Phước Triều Ni sư Thích nữ Hòa Liên

Ban Hiếu đồ

Hòa thượng Thích Minh Cảnh Hòa thượng Thích Minh Bá Hòa thượng Thích Nhật Quang Hòa thượng Thích Hoằng Thông Hòa thượng Thích Minh Tùy Hòa thượng Thích Hân Đức Hòa thượng Thích Hoằng Thạnh (H. Thoại Sơn) Thượng tọa Thích Minh Duyên Thượng tọa Thích Hoằng Tri Thượng tọa Thích Hoằng Vi Thượng tọa Thích Hoằng Nghiễm Thượng tọa Thích Hoằng Thiện Thượng tọa Thích Hoằng Tất Đại đức Thích Hoằng Hóa Đại đức Thích Hoằng Đạt Đại đức Thích Hoằng Tín Đại đức Thích Hoằng Triệu Đại đức Thích Hoằng Xưng Đại đức Thích Hoằng Dự Đại đức Thích Hoằng Luân Đại đức Thích Hoằng Thạnh

Ban thị giả

Đại đức Thích Hoằng Luân Đại đức Thích Hoằng Thạnh

Ban Trai soạn, Hành đường

Sa di Thích Hoằng Huy Ni trưởng Thích nữ Giác Trung Chùa Vạn Hạnh, chùa Sùng Đức, chùa Long Nhiễu, Ni viện Phước Long

Ban vận chuyển

Đại đức Thích Thiện Minh Đạo hữu Hoằng Thịnh Đạo hữu Hoằng Tôn

Ban tài chính

Thượng tọa Thích Thanh Phong Thượng tọa Thích Hoằng Tri Thượng tọa Thích Hoằng Tất Đại đức Thích Tâm Chơn Đại đức Thích Hoằng Đạt Phật tử Thanh Tùng

Ban Thông tin truyền thông

Đại đức Thích Hoằng Nhiệm Đại đức Thích Đạo Phước

Ban y tế

Cư sĩ Thanh Giang Cư sĩ Chúc Huệ

Ban hầu kim quan

Chư Tăng chùa Vạn Đức Tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM Tăng sinh Trường Cao – Trung Phật học Tp. HCM Tăng sinh Lớp Cao – Trung cấp Giảng sư Ban HPTW

Ban di quan

Đại đức Thích Hoằng Đạt

Ban Trật Tự

Phật tử chùa Vạn Đức Đội Dân phòng phường Tam Phú

Ban Giữ Xe

Gia đình Phật tử Đức Minh

Ban Thủ khố

Chư Tăng chùa Vạn Đức