Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Trong bài học này trình bày các kiểu đầu vào của phần tử .

sử dụng cho nhập dữ liệu đầu vào cho đầu vào dạng văn bản (một dòng):

Ví dụ 2:

User name:

User password:

Các kí tự trong trường password được ẩn đi (nó được mã hóa hiển thị thành hình sao hoặc các chấm tròn).

Dưới đây là cách mà các mã code HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt:

User name:

User password:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Các kí tự trong trường password được ẩn đi (nó được mã hóa hiển thị thành hình sao hoặc các chấm tròn).


Kiểu Input: submit

định nghĩa một nút để gửi dữ liệu từ form người sử dụng nhập tới nơi xử lý dữ liệu của form này (form-handler)

Form-handler thường mà một trang chạy ở phía server, được viết bằng các ngôn ngữ ở phía máy chủ như PHP, ASP.NET, JSP … cho xử lý dữ liệu đầu vào.

Form-handler được chỉ định bởi các thuộc tính “action” trong form đó:

Ví dụ 3:

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

Dưới đây là cách mà các mã code HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt:

Nếu bạn bỏ qua thuộc tính value của nút Submit thì nút sẽ hiển thị với nhãn mặc định là “Submit”:

Ví dụ 4:

 
 
 

Họ đệm:

Tên:Kiểu Input: radio

định nghĩa một nút radio.

Các nút Radio cho phép người sử dụng chọn duy nhất một lựa chọn trong danh sách các lựa chọn:

Ví dụ 5:

Male
Female
Other

Dưới đây là cách mà các mã code HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt:

Male Female Other


Kiểu Input: checkbox

định nghĩa một nút checkbox.

Checkboxes cho phép người sử dụng chọn không hoặc nhiều lựa chọn trong các lựa chọn đưa ra .

Ví dụ 6:

 
 
 
Tôi có một chiếc xe đạp
Tôi có một chiếc ô tô

Dưới đây là cách mà các mã code HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt:

Tôi có một chiếc xe đạp Tôi có một chiếc ô tô


Kiểu Input: button

định nghĩa một button:

Ví dụ 7:

 
 
 
 
 

Dưới đây là cách mà các mã code HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt:


Các kiểu đầu vào của HTML5

Dưới đây là một số kiểu đầu vào mới của HTML5 mới bổ sung:

 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
  Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
  Các kiểu đầu vào mới bổ sung này, không được hỗ trợ bởi các trình duyệt web cũ, chúng sẽ hoạt động như kiểu input dạng text.

Kiểu Input: number

Thẻ được sử dụng cho trường dữ liệu đầu vào có chứa các giá trị là số.

Bạn có thể cài đặt các giới hạn trong kiểu đầu vào này.

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt mà các giới hạn này có thể áp dụng cho các trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 8:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
 
 
 

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt:
Các giới hạn Numeric sẽ áp dụng cho các trường dữ liệu đầu vào.

Chọn giá trị (trong khoảng từ 1 tới 5):

Chú ý:type="number"không được hỗ trợ trong IE9 và trước đó.

Chọn giá trị (trong khoảng từ 1 tới 5):


Các giới hạn đầu vào

Dưới đây là danh sách một số các giới hạn đầu vào phổ biến( một vài giới hạn mới trong HTML5):

Thuộc tính Mô tả disabled Xác định trường dữ liệu đầu vào bị vô hiệu hóa max Xác định giá trị lớn nhất cho trường dữ liệu đầu vào maxlength Xác định số lượng kí tự tối đa cho trường dữ liệu đầu vào min Xác định giá trị nhỏ nhất cho trường dữ liệu đầu vào pattern Xác định biểu thức chính quy để kiểm tra giá trị cho trường dữ liệu đầu vào readonly Xác định trường dữ liệu đầu vào là chỉ đọc (không thể thay đổi) required Xác định các yêu cầu của trường dữ liệu đầu vào(trường không thể để trống) size Xác định độ rộng (theo các kí tự) của trường dữ liệu đầu vào step Xác định các khoảng số hợp lí cho các trường dữ liệu đầu vào value Xác định giá trị mặc định cho trường dữ liệu đầu vào

Bạn có thể tìm hiểu thêm và kĩ hơn các tuỳ chọn đầu vào trong các bài học tiếp theo.

Ví dụ 9:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
 
 
 
 

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt:
Các lỗi sẽ được khắc phục và áp dụng trong các trường dữ liệu đầu vào.

Nhập giá trị:

Note:type="number" không được hỗ trợ bởi IE9 .

Nhập giá trị:


Kiểu Input: date

Thẻ được sử dụng khi trường dữ liệu đầu vào chứa các giá trị là ngày.

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt, một bộ chọn ngày có thể hiển thị trong các trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 10:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
 
 
 

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt:
Một bộ chọn ngày sẽ được hiện lên khi bạn nhập các trường dữ liệu đầu vào.

Birthday:

Note: type="date" không được hỗ trợ bởi Internet Explorer 10 và các phiên bản trước đó.

Birthday:

Bạn có thể bổ sung thêm các giới hạn đầu vào:

Ví dụ 11:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
 
 
 
Enter a date before 1980-01-01:


Enter a date after 2000-01-01:


Note: type="date" không được hỗ trợ bởi Internet Explorer 10 và các phiên bản trước đó.

Enter a date before 1980-01-01: Enter a date after 2000-01-01:


Kiểu Input: color

Thẻ được sử dụng khi trường dữ liệu đầu vào chứa các giá trị là màu sắc.

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt, một bộ chọn màu sắc có thể hiển thị trong các trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 12:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

0

Bạn chọn những màu sắc mà mình yêu thích:


Kiểu Input: range

Thẻ được sử dụng khi trường dữ liệu đầu vào chứa dữ liệu là giá trị trong phạm vi nhất định.

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ các trình duyệt mà các trường dữ liệu đầu vào có thể hiển thị như là thanh điều khiển.

Ví dụ 13:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

1

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính sau để xác định các giới hạn: min, max, step, value.


Kiểu Input: month

Thẻ cho phép người sử dụng có thể lựa chọn một tháng và năm.

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ các trình duyệt, một bộ chọn ngày có thể hiển thị trong các trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 14:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

2

Birthday (month and year):


Kiểu Input: week

Thẻ cho phép người sử dụng lựa chọn tuần và năm.

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt , bộ chọn ngày có thể hiển thị trong trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 15:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

3

Select a week:


Kiểu Input: time

Thẻ cho phép người dùng lựa chọn một thời gian (không có múi giờ).

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt , bộ chọn ngày có thể hiển thị trong trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 16:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

4

Select a time:


Kiểu Input: datetime

Thẻ cho phép người sử dụng lựa chọn ngày và thời gian (không có múi giờ).

Ví dụ 17:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

5

Birthday (date and time):

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Thẻ đầu vào datetime bị loại bỏ từ theo các tiêu chuẩn của HTML. Sử dụng thẻ datetime-local để thay thế.


Kiểu Input: datetime-local

Thẻ cho phép người sử dụng lựa chọn ngày và thời gian (không có múi giờ).

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt , bộ chọn ngày có thể hiển thị trong trường dữ liệu đầu vào.

Ví dụ 18:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

6

Birthday (date and time):


Kiểu Input: email

Thẻ được sử dụng cho các trường dữ liệu đầu vào có chứa một địa chỉ e-mail.

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt, địa chỉ e-mail có thể được tự động xác nhận khi gửi đến.

Một vài smartphones có thể nhận ra các loại email, và bổ sung thêm “.com” vào bàn phím để phù hợp với dữ liệu đầu vào của email.

Ví dụ 19:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

7

E-mail:


Thẻ được sử dụng cho phép người dùng tìm kiếm các trường (một trường search hoạt động thông thường như một trường text).

Ví dụ 20:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

8

Search Google:


Kiểu Input: tel

Thẻ được sử dụng cho các trường đầu vào có dữ liệu chứa một số điện thoại.

Phần tử tel hiện nay chỉ được hỗ trợ trong trình duyệt Safari 8.

Ví dụ 21:

Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024
Lỗi không thể thiết lập thuộc tính number format local năm 2024

Họ đệm:

Tên:


Nếu bạn click vào nút "Submit", dữ liệu trong form sẽ được gửi tới một trang có tên gọi là "action_page.php".

9

Telephone:


Kiểu Input: url

Thẻ được sử dụng cho các trường đầu vào mà chứa địa chỉ URL.

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các trình duyệt, trường địa chỉ url có thẻ tự động xác nhận khi gửi đến.

Một vài smartphones nhận ra kiểu đầu vào url, và bổ sung thêm “.com” vào bàn phím để phù hợp với địa chỉ đầu vào url.