lucifuge là gì - Nghĩa của từ lucifuge

lucifuge có nghĩa là

Tên của danzig thứ hai album.

Ví dụ

Quỷ Playthingthứ bảy theo dõi trên Lucifuge