Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại đảng viên

Người Đảng viên có những vai trò quan trọng đối với đất nước và xã hội. Để có thể phát huy toàn diện vai trò của Đảng viên thì việc đánh giá chất lượng Đảng viên là rất cần thiết. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

Mục lục bài viết

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là mẫu phiếu được sử dụng để nhằm có thể đưa ra đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc của đảng viên, từ đó có số liệu để thực hiện việc báo cáo, thống kê cuối năm. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm có những vai trò và ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Trong giai đoạn hiện nay, mẫu phiếu này cũng được sử dụng khá phổ biến vào mỗi năm để các Đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm và tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để từng cá nhân có thể tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, các Đảng viên cũng có thể khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm mạnh.

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm được lập ra để nhằm mục đích có thể thông qua đó thực hiện việc đánh giá, nhận xét việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân, đồng thời thì cũng sẽ nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo của các Đảng viên. Bên cạnh đó thì trong quá trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên cũng sẽ có thể dần từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ đi các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức nhằm có thể tự hoàn thiện bản thân, từ đó góp phần nâng cao năng lực của các chính mình.

2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm:

2.1. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm số 1:

ĐẢNG BỘ…

CHI BỘ: …

(dấu của cấp ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm…

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM …………

TT Họ và tên đảng viên Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể Mức do đảng viên tự đánh giá, xếp loại Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi đảng viên sinh hoạt Mức xếp loại do Tập thể LĐ đoàn thể mà ĐV là thành viên LĐ Từng đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại

(vào một trong mức dưới đây)

Ghi chú Hoàn thành xuất sắc NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn A 2 3 4 5 6

Lưu ý phiếu không phải ký tên.

2.2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm số 2:

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày …… tháng ….. năm ……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM ………. (Lần 1)

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 1 2 … … … …

Chú ý: Mỗi đảng viên chỉ được đánh dấu (x) vào cột tương ứng với chất lượng từng đảng viên. Nếu đánh dấu (x) vào 2 cột trở lên là không hợp lệ.

ĐẢNG BỘ ………

CHI BỘ …..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày …… tháng ….. năm ….

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM ………. (Lần ……)

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1 2 3 … … …

Chú ý rằng danh sách này bao gồm những đảng viên đã được bình chọn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần lấy phiếu đầu tiên (tỷ lệ bình chọn đối với các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ không quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ).

3. Hướng dẫn soạn thảo phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm:

– Phần mở đầu:

+ Thông tin về Đảng Bộ.

+ Thông tin về Chi Bộ.

+ Cần có dấu của cấp ủy cơ sở.

+ Ghi rõ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

+ Thông tin về địa điểm và thời gian lập mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

+ Tên biên bản.

– Phần nội dung:

+ Thông tin về Đảng viên.

+ Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể.

+ Mức do Đảng viên tự đánh giá, xếp loại.

+ Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức.

+ Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi Đảng viên sinh hoạt.

+ Mức xếp loại do Tập thể lao động đoàn thể mà Đảng viên là thành viên lao động.

+ Từng Đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại.

4. Những nội dung thực hiện kiểm điểm đối với Đảng viên:

Để nhằm mục đích có thể thực hiện đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm thì các chủ thể là những Đảng viên sẽ bị kiểm điểm dựa trên tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của các chủ thể là những Đảng viên, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nhiều nội dung khác.

Căn cứ cụ thể vào đó sẽ là cơ sở để cho các đơn vị, chi ủy thực hiện đánh giá việc chấp hành thực hiện của các chủ thể là những Đảng viên trong quá trình công tác, hoạt động.

– Thực hiện đánh giá các Đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Đảng viên trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng viên luôn chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nhằm mục đích có thể từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Đánh giá về việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều mà các chủ thể là những Đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của các địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo đúng các quy định cụ thể; trách nhiệm nêu gương của Đảng viên; các Đảng viên cũng cần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và cần phải luôn giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Đánh giá về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của các đối tượng là những người Đảng viên và mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của các Đảng viên; đánh giá về ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Đảng viên phải luôn năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ; phương pháp làm việc phải khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp.

+ Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm phải liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân theo phụ lục.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện các nhiệm vụ của các chủ thể là những Đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo đúng quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm đã được lượng hóa bằng các sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến các kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thông qua:

+ Đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thông qua việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thông qua kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc.

– Kết quả các Đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Cũng cần lưu ý đối với Đảng viên là những công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì trong quá trình khi kiểm điểm cũng sẽ cần phải đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; cần lưu ý về tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của các Đảng viên đó.