Mức sống cao tiếng anh là gì

Cho em hỏi chút "vùng có mức sống cao" tiếng anh nghĩa là gì?

Written by Guest 8 years ago

Asked 8 years ago

Guest


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

However, this leads to a reduction in the standard of living after retirement.

Unquestionably, the standard of living here is higher than that of the average rural community.

The aim of a modest-but-adequate budget is to provide a standard of living which meets basic needs and allows participation in community activities.

Both a household strategy and decisions by particular individuals to improve their standard of living account for these patterns.

The death of a spouse was a substantial threat to the standard of living of household members and to the existence of the household itself.

On each of these dimensions there were certain tasks which were important for older people in being able to maintain a decent standard of living.

But, as this particular notion of sustainable development is concerned only with the current standard of living, it is not easy to defend.

However, when a country has attained a sufficiently high standard of living, people give greater attention to environmental amenities.

In short, it would appear that the annual standard of living, revealed through the price of grain, plays no part in matrimonial decisions.

Early neonatal mortality appears to be a more sensitive index of standard of living and health conditions of a society.

A good blacksmith or carpenter could also probably expect a better standard of living.

During contractions, concerns about unemployment often dominate that for real standard of living.

Consistently, industrial profit-markup inflation increases, in general, during recessions, exacerbating output contraction despite the reduction in workers' real standard of living.

Second, if having more land increases their standard of living they may draw on loans to increase the size of their holding.

And more publics were accepting of higher prices than taxes or a reduced standard of living.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.

Những người làm bài tập về nhà của họ biết rằng việc nâng cao mức sống của người Mỹ liên quan đến cả chính sách tiền tệ và tài chính.

Nếu chúng tôi nâng cao mức sống cho nông dân, sau đó họ có thể mua xe máy và xe hơi của chúng tôi".

Nếu chúng tôi nâng cao mức sống cho nông dân, sau đó họ có thể mua xe máy và xe hơi của chúng tôi".

Một số chương trình của USAID tìm cách giúp nâng cao mức sống cho các gia đình như thế này ở Tây Honduras.

Mục tiêu của Sida là thúc đẩy nâng cao mức sống của người nghèo và trong dài hạn là xoá nghèo.

Ông nói rằng các chính sách về thị trường cởi mở đã nâng cao mức sống và giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới thoát được nạn nghèo khó.

Sáng kiến này chắc chắn đã nâng cao mức sống của bạn teen ở Puttalam và đã truyền cảm hứng cho họ phát huy hết tiềm năng của mình.

Putin đã đảm nhiệm chức tổng thống lần đầu vào năm 2000 với cam kết nâng cao mức sống người dân và khôi phục vị thế siêu cường toàn cầu của Nga.

Putin first secured the presidency in 2000 on the promise to raise living standards and restore Russia's status as a leading global power.

Tuy nhiên Bắc Kinh nhấn mạnh sự hòa hợp dân tộc trong khu vực này vàcho biết chính phủ đã giúp nâng cao mức sống và phát triển nền kinh tế.

However, Beijing emphasizes ethnic harmony in Xinjiang andsays the government has helped improve living standards and developed the economy.

Mục tiêu của“ Đổi Mới” là tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và nâng cao mức sống nhân dân.

NHẤT TRÍ rằng một khuôn khổ ổn định cho đầu tư góp phần tối đa hóa việc sử dụng hiệuquả các nguồn lực kinh tế và nâng cao mức sống;

Agreeing that a stable framework for investment willmaximize affective utilization of economic resources and improve living standards;

Ông nói khoản tiềnnày cũng sẽ được dùng để giúp nâng cao mức sống của nam nữ quân nhân.

Singapore, một nước châu Á nhỏ bé về diệntích nhưng đã không ngừng tập trung vào giáo dục như một cách phát triển nền kinh tế và nâng cao mức sống.

The small Asian country Singapore focusedrelentlessly on education as a way of developing its economy and raising living standards.

Công nghiệp cần nó để được nhận thức của sự phát triển mà sẽ cải thiện và tạo ra sản phẩm,nâng cao sản lượng và nâng cao mức sống.

Đồng thời, các nỗi sợ về chính trị của chính Đảng cầm quyền không thể biến mất và mối căm thù của quần chúng cũng không thể dịu đi qua ổn định xã hội hayqua kinh tế phồn thịnh hay nâng cao mức sống.

At the same time, dispelling the political fears of the ruling Party itself and assuaging the hatred of the masses cannot be accomplished through social stability ora prosperous economy or by raising the standard of living.

Họ tiến hành cái gọi là khoa học đạm bạc, nơi họ tìm thấy nhữnggiải pháp rẻ tiền sẽ nâng cao mức sống cho người dân ở các nước đang phát triển.

They conduct so called“frugal science”,where they find inexpensive solutions that will improve the living standards for people in developing countries.

Mục tiêu của tỉnh là phát triển sản xuất công nghiệp- đôthị- dịch vụ, nâng cao mức sống của người dân, không để chênh lệch quá lớn giữa người dân đô thị và nông thôn.

The province's goal is to develop industrial production- urban-services, improve living standards of the people, not to let the big difference gap between urban and rural people.

Việc Indonesia viện trợ cho các quốc gia khuvực Thái Bình Dương đặt ra câu hỏi, liệu Indonesia có nên tập trung trước hết vào việc nâng cao mức sống của người dân, đặc biệt là người dân nghèo ở khu vực nông thôn?

The creation of the aid programraises questions about whether Indonesia should focus on raising the living standards of all its citizens- particularly those who live in poorer, rural areas?

Giúp đỡ các nước khác có nghĩa là cho họ tiền, hỗ trợ kỹ thuật, và vay mượn trong những trường hợp màcác hình thức viện trợ này có thể giúp nâng cao mức sống cho những người dân nghèo nhất.

Helping other countries means giving them cash, technical assistance andcredit where there is reason to believe that these forms of aid will raise the living standards of the poorest people.

Hệ thống kinh tế và xã hội của Tây Tạng cần được xác định phù hợp với nguyện vọng của người Tây Tạng,đặc biệt là sự cần thiết phải nâng cao mức sống của toàn bộ dân số.

The social and economic systems of Tibet should be determined in accordance with wishes of the Tibetan people,bearing in mind especially the need to raise the standard of living of the entire population.

Tuy nhiên, các tổ chức và chính phủ thế giới có thểthực hiện các sáng kiến nhằm nâng cao mức sống ở các quốc gia, thậm chí trên thế giới.

Đây là sự tiếp tục của chính sách đang diễn ra mà theo đó chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ rút ra mỗi năm khoảng 400 triệuUSD từ ngân sách của mình để hỗ trợ nâng cao mức sống của người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

This is a continuation of ongoing policy under which Turkish government allocates around$400 million annually from its budget to help raise the living standards of the Turkish Cypriots.

Sự lây lan của công nghệ kiểm soát khí hậutrong nửa sau của 20 thứ thế kỷ đã giúp nâng cao mức sống trên toàn cầu như hạnh phúc và năng suất tăng vọt do các giải pháp có thể thực hiện bất kỳ môi trường thoải mái hơn.

The spread of climate control technology in thelatter half of the 20th century helped raise the standard of living across the globe as happiness and productivity soared due to solutions that were able to make any environment more comfortable.

Trong khi đó, một dự án US$ 124 triệu USD để phát triển giao thông xanh tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng để quy hoạch đô thị tốt hơn,bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống của người dân trong thành phố.

Meanwhile, a 124-million-USD project to develop green transport in Ho Chi Minh City is expected to develop and increase the efficiency of public transport system in order to better urban planning,protect the environment and improve the living standard of people in the city.

Ý thức rằng các mục tiêu cơ bản của Hiệp định này bao gồm việc nâng cao mức sống và dần dần phát triển nền kinh tế của tất cả các bên ký kết, và xét thấy rằng việc thực hiện mục tiêu này đặc biệt khẩn thiết với các bên ký kết kém phát triển hơn;

Recalling that the basic objectives of this Agreement include the raising of standards of living and the progressive development of the economies of all contracting parties, and considering that the attainment of these objectives is particularly urgent for less-developed contracting parties;

Người ta hy vọng rằng các quốc gia khác, ở cả Châu Âu và Châu Á, cũng sẽ tham gia, giúp thực hiện tham vọng rằngcải thiện cơ sở hạ tầng có thể nâng cao mức sống ở các nơi khác của khu vực, như đã diễn ra ở Trung Quốc.

One hopes that other countries, both in Europe and Asia, will join as well,helping to fulfil the ambition that infrastructure improvements can raise living standards in other parts of the region, as they have already done in China.”.

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta tạo ra những luật lệ mới cho phép quá trình phi thường của toàn cầu hóa và tăng trưởng này truyền tớikhắp các lĩnh vực của xã hội, nâng cao mức sống và sức khỏe cho những người nghèo nhất trong những người nghèo, cho phép ngày càng nhiều người phát triển năng lực của mình.

Imagine if we created new rules of the road that allowed this extraordinary process of globalization and growth to persist andspread to every section of society, raising standards of living and health for the poorest of the poor, allowing more and more people to develop their potential.

Hậu thuẫn Đặng Tiểu Bình hai năm sau cái chết của Mao Trạch Đông vàonăm 1976, họ đánh cược rằng, mở cửaTrung Quốc ra thế giới bên ngoài sẽ nâng cao mức sống, đồng thời tránh được biến động xã hội có thể đe dọa việc cầm quyền của Đảng Cộng sản.

Backing Deng Xiaoping two years after Mao's death in 1976,they wagered that opening China to the outside world would raise living standards, while avoiding social upheaval that would threaten the Communist Party's grip on power.

Chúng tôi sẽ chắc chắn đối phó một cách hợp lý với mọi thách thức từ bên ngoài, làm tốt công việc của chúng tôi,phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao mức sống của người dân hai nước", ông Trương đề cập đến Trung Quốc và Nga.

We will definitely properly deal with all external challenges, do our own thing well, develop our economy,and continue to raise the living standards of our two peoples," he said, referring to China and Russia.