my dad left là gì - Nghĩa của từ my dad left

my dad left có nghĩa là

Bố tôi rời đi khi tôi 4 tuổi vì tôi shit điện thoại của ông ấy là một đứa bé (4 tuổi già).

Thí dụ

Tôi đã suy nghĩ về cách bố tôi rời đi khi tôi 4 tuổi một vài ngày trước.

my dad left có nghĩa là

Nguyên nhân Tôi hút

Thí dụ

Tôi đã suy nghĩ về cách bố tôi rời đi khi tôi 4 tuổi một vài ngày trước. Nguyên nhân Tôi hút

my dad left có nghĩa là

same.

Thí dụ

Tôi đã suy nghĩ về cách bố tôi rời đi khi tôi 4 tuổi một vài ngày trước. Nguyên nhân Tôi hút

my dad left có nghĩa là

Tôi: Tại sao bố tôi rời đi?

Thí dụ

Tôi đã suy nghĩ về cách bố tôi rời đi khi tôi 4 tuổi một vài ngày trước.

my dad left có nghĩa là

Nguyên nhân Tôi hút Tôi: Tại sao bố tôi rời đi?

Thí dụ

. Người một: Bố tôi trái
Người thứ hai: Mẹ tôi rời cookie