my dogs are barking là gì - Nghĩa của từ my dogs are barking

my dogs are barking có nghĩa là

Bàn chân của tôi đang đau/mệt mỏi.

Thí dụ

Tôi chỉ làm việc 12 giờ Shift, những con chó của tôi đang sủa.