Prates of the southest asia là loại phim gì

Sử Việt Nh�n Từ B�n Ngo�i ... Ng� Bắc dịch v� phụ ch� Ng� Bắc l� b�t hiệu của Ng� Ngọc Trung Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia H�nh Ch�nh, v� Đại học Luật Khoa S�i G�n, 1972.

Với tư c�ch l� chuy�n vi�n nghi�n cứu tại Văn Khố Đ�ng Dương (Indochina Archives), của viện Institute For East Asian Studies, UC Berkeley, trong suốt thập ni�n 1990, �ng đ� thực hiện nhiều c�ng tr�nh nghi�n cứu về Việt Nam như Hạ Tầng Cơ Sở Của Giao Th�ng V� Viễn Th�ng Việt Nam, Ngư Nghiệp V� Thủy Hải Sản Việt Nam, Triển Vọng Xuất Cảng C�c Loại C�y Kỹ Nghệ Của Việt Nam, Vấn Đề Chuyển Giao C�ng Nghệ, Gi�o Dục Việt Nam, Bang Giao Hoa Kỳ - Việt Nam ... �ng cũng l� một trong những người tham gia việc bi�n soạn bộ B�ch Khoa Tự Điển Encyclopedia of the Vietnam War, A Political, Social, And Military History, do nh� xuất bản ABC - CLIO, Inc ph�t h�nh năm 1998

.

  1. VIỆT NAM V� THẾ GIỚI:

Zhang Chi & Hsiao-chun Hung SỰ XUẤT HIỆN CỦA N�NG NGHIỆP TẠI MIỀN NAM TRUNG HOA Nguồn: Brian M. Fagan (University of California, Santa Barbara), World Prehistory, A Brief Introduction, Fifth Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002, trang 99.

6. Edward C. ODow�d, CHIẾN DỊCH NĂM 1979 trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War, The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign, c�c trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February � March 1979, c�c trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an �incredible, shrinking war�, c�c trang 159-166.

7. Edward C. ODow�d, TRẬN Đ�NH LẠNG SƠN, TH�NG HAI � TH�NG BA 1979 trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War, The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign, c�c trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February � March 1979, c�c trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an �incredible, shrinking war�, c�c trang 159-166.

19. Colonel G.D Bakshi

21. Henry J. Kenny

23. Edward C. O�Dowd & John F. Corbett, Jr.

24. Douglas E. Pike,

GHI NHỚ VỀ CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC � VIỆT NAM NĂM 1979 cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, tr�ch dịch từ c�c hồi k� Keeping Faith, Memoirs Of A President, A Bantam Book: New York, November 1982, c�c trang 194-211, v� White House Diary, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010, c�c trang 281-296, v� rải r�c, c�ng c�c phụ lục tr�ch dịch phần ghi nhớ về Chiến Tranh Trung Quốc � Việt Nam năm 1979 của: Phụ Lục 1: Cyrus Vance, cố Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hard Choices, Critical Years In America�s Foreign Policy, New York: Simon and Schuster, 1983, c�c trang 120-127. Phụ Lục 2: Zbigniew Brzezinski, cựu Cố Vấn Tổng Thống Hoa Kỳ về An Ninh Quốc Gia, Power and Principle, Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983, c�c trang 404-414. Phụ Lục 3: Anatoly Dobrynin, cựu Đại Sứ Li�n S� tại Hoa Kỳ, In Confidence, Moscow�s Ambassador to America�s Six Cold War Presidents, New York: Times books, a division of Random House, Inc., 1995, c�c trang 418-19.

HUGH CLIFFORD, C.M.G. CUỘC TH�M HIỂM XA HƠN VỀ XI�M LA, Đ�NG DƯƠNG THUỘC PH�P V� B�N ĐẢO M� LAI Nguồn: Hugh Clifford, C. M. G., Further India, Being The Story of Exploration From The Earliest Times In Burma, Malaya, Siam and Indochina, New York: Frederick A. Stokes Company, 1904, Chương XII, c�c trang 299-330.

HUGH CLIFFORD, C.M.G. NH�N VẬT FRANCIS GARNIER Nguồn: Hugh Clifford, C. M. G., Further India, Being The Story of Exploration From The Earliest Times In Burma, Malaya, Siam and Indochina, New York: Frederick A. Stokes Company, 1904, Chương VI, c�c trang 129-144.

Nola Cooke v� Li Tana, dịch sang Anh ngữ v� ch� giải TRẤN T�Y PHONG THỔ K� Nguồn: Li Tana and Nola Cooke, �Trấn T�y phong thổ k��: The Customs of Cambodia, Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, c�c trang 149 � 153.

Stewart Gordon DƯỢC LIỆU V� C�C SỰ NGỘ NHẬN Tom� Pires, 1511 � 1521 sau C�ng Nguy�n Nguồn: Stewart Gordon, When Asia Was The World, Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks Who Created The �Riches of the East�, Chương 9: Medicines and Misunderstandings: Tom� Pires, 1511-1521 CE, c�c trang 157-175, Da Capo Press: Philadelphia, 2008,

W.Robert MOORE& Maynard Owen Williams (National Greographic) CH�N DUNG Đ�NG DƯƠNG Với 21 Bức Tranh Vẽ Của Jean Despujols Nguồn: W. Robert Moore v� Maynard Owen Williams, Portrait of Indochina, with 30 Illustrations, 21 Paintings of Jean Despujols, The National Geographic Magazine, April 1951, Washington D. C., c�c trang 461-490.

Philip J. Piper, Hsiao-chun Hung, Fredelia Z. Campos, Peter Bellwood, Rey Santiago, MỘT SỰ DU NHẬP 4000 NĂM TRƯỚC C�C CON HEO (LỢN) NH� V�O QUẦN ĐẢO PHI LUẬT T�N: C�C H�M � CHO SỰ T�M HIỂU C�C LỘ TR�NH DI CƯ CỦA CON NGƯỜI V� KHU VỰC WALLACEA Nguồn: Philip J. Piper, Hsiao-chun Hung, Fredeliza Z. Campos, Peter Bellwood & Rey Santiago, A 4000 year-old introduction of domestic pogs into the Philippine Archipelago: implications for understanding routes of human migration through Island Southeast Asia and Wallacea, ANTIQUITY 83 (2009): 687-695.

Tom� Pires V�NG Đ�NG NAM � ĐẦU THẾ KỶ 16 Nguồn: Armando Cortesao, bi�n tập v� chuyển dịch, The Suma Oriental of Tom� Pires and the Book of Francisco Rodrigues (London: Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1944), Vol. I, c�c trang 103-104, 107-109, 112, 114-115, 133-134.

Anthony Reid C�C V�NG ĐẤT B�N DƯỚI LUỒNG GI� THỔI Nguồn: Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450 � 1680, Volume One, The Lands below the Winds, New Haven and London: Yale University Press, 1988, Chương I, c�c trang 1-10.

Anthony Reid C�C CĂN NGUY�N CỦA SỰ NGH�O Đ�I CỦA MIỀN Đ�NG NAM � Nguồn: Anthony Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, nh� xuất bản Silkworm Books :Chiang Mai, Thailand, 1999, Chapter Ten: The Origins of Southeast Asian Poverty, c�c trang 217-234.

  1. A. Schepartz
  2. Miller-Antonio
  3. A. Baklen C�C T�I NGUY�N V�NG THƯỢNG DU V� SỰ CHIẾM NGỤ SƠ KỲ THỜI ĐỒ Đ� CŨ TẠI MIỀN NAM TRUNG HOA, VIỆT NAM, L�O, TH�I LAN, V� MIẾN ĐIỆN Nguồn: L. A. Schepartz, S. Miller-Antonio and D. A. Bakken, Upland Resources And The Early Palaeolithic Occupation Of Southern China, Vietnam, Laos, Thailand And Burma, World Archaeology, Vol. 32(1): 1-13, Archaeology in Southeast Asia, 2000.
  1. Stanley Thomson SỰ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO HỘ PH�P TR�N CAM BỐT Nguồn: R. Stanley Thomson, The Establishment of the French Protectorate over Cambodia, The Far Eastern Quarterly, Vol. IV, August 1945, No. 4, New York: Columbia University Press, c�c trang 313-340.
  1. Stanley Thomson XI�M LA V� PH�P 1863 - 1870 Nguồn: R. Stanley Thomson, Siam and France 1863 � 1870, The Far Eastern Quarterly, vol. V, November 1945, no. 1, ấn h�nh cho The Far Eastern Association, Columbia University Press, New York, c�c trang 28-46.

B�i 2. Xi�m La v� Ph�p, 1863-1870, của R. Stanley Thomson. Nguồn: R. Stanley Thomson, Siam and France 1863 � 1870, The Far Eastern Quarterly, vol. V, November 1945, no. 1, ấn h�nh cho The Far Eastern Association, Columbia University Press, New York, c�c trang 28-46.

Việt Nam & Ph�p

Alleyne Ireland, F.R.G.S. CẢI C�CH H�NH CH�NH CỦA TO�N QUYỀN PAUL DOUMER TẠI Đ�NG DƯƠNG THUỘC PH�P CUỐI THẾ KỶ THỨ 19 Nguồn: French Indochina, The Far Eastern Tropics, Studies In The Administration Of Tropical Dependencies: Hong Kong, British North Borneo, Sarawak, Burma, the Federated Malay States, the Straits Settlements, French Indochina, Java, the Phillippine Islands

Henry McAleavy QU�N CỜ ĐEN (1) Nguồn: Henry McAleavy, �Black Flags In Vietnam: The Story of A Chinese Intervention, The Tonkin War of 1884-85�, Chapter 6

Henry McAleavy CƠN THỊNH NỘ CỦA LƯU VĨNH PH�C (2) Nguồn: Henry McAleavy, �Black Flags In Vietnam: The Story of A Chinese Intervention, The Tonkin War of 1884-85�, Chapter 14

C.B. NORMAN VẤN ĐỀ BẮC KỲ hay PH�P TẠI V�NG VIỄN Đ�NG Nguồn: Tonkin or France In The Far East, The Geography of Tonkin, Its Customs and Unsuitability For Colonisation

Pierre Pasquier BIỆN HỘ CHO SỨ MỆNH KHAI H�A TẠI Đ�NG DƯƠNG Nguồn: Grand Conseil des Inter�ts �conomiques et Financiers de l�Indochine, session ordinaire de 1930, Discours prononc� le 15 Octobre 1930 par M. Pierre Pasquier, Gouverneur g�n�ral de l�Indochine), Hanoi-Haiphong: Imprimerie d�Extr�me-Orient

E.Alexander POWELL C�C KẺ LƯU VONG NƠI V�NG ĐẤT NGO�I (1921) Nguồn: E. Alexander Powell, Chapter XII, Exiles of the Outlands, Where The Strange Trails Go Down: Sulu, Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra, Straits Settlements, Malay States, Siam, Cambodia, An Nam, Cochinchina

Georges Taboulet QUỐC THƯ TRAO ĐỔI GIỮA VUA LOUIS XIV V� CH�A TRỊNH NĂM 1681 Nguồn: Georges Taboulet. Ed., La geste francaise en Indochine

Victor Tantet MỤC LỤC T�M LƯỢC VĂN THƯ TỔNG QU�T VỀ Đ�NG TRONG/NAM KỲ (1686-1863) TẠI VĂN KHỐ C�C THUỘC ĐỊA Nguồn: Victor Tantet, Inventaire Sommaire De La Correspondance G�n�rale De La Cochinchine (1686 � 1863), Archives Coloniales, Paris: Austin Challamel, Bi�n tập, Rue Jacob 17, Librairie Maritime et Colonial, 1905, 30 trang

Việt Nam & Hoa Kỳ

BOB DRURY TOM CLAVIN NHỮNG NGƯỜI MỸ SAU C�NG R�T RA KHỎI VIỆT NAM Nguồn: Bob Drury & Tom Clavin, Last Men Out, The True Story of America�s Heroic Final Hours in Vietnam, Free Press: New York, London, Toronto, Sydney, 2011, chapter Epilogue, c�c trang 251-262; Postscript, c�c trang 263-271..

FRANCIS TERRY McNAMARA ADRIAN HILL VƯỢT THO�T VỚI DANH DỰ C�c Giờ Cuối C�ng Của T�i Tại Việt Nam Nguồn: Francis Terry McNamara, with Adrian Hill, Escape With Honer, My Last Hours In Vietnam, Brassey�s: Washington & London, 1997, Prologue, c�c trang 1-2; Chapter 1: A Rude Awakening, c�c trang 5-15;

WILSON D. MISCAMBLE HỒNG Y FRANCIS SPELLMAN V� �CUỘC CHIẾN TRANH CỦA SPELLMAN� Nguồn: Wilson D. Miscamble, C.S.C., Francis Cardinal Spellman and �Spellman�s War�, The Human Tradition in The Vietnam Era, Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Inc., 2000, c�c trang 3-22.

ROBERT D.SCHULZINGER WALT ROSTOW Kẻ Chủ Chiến Vui Tươi Robert D. Schulzinger, Walt Rostow, Cheerful Hawk, The Human Tradition in The Vietnam Era, Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Inc., 2000, c�c trang 43-61.

  1. P. SERONG VIỆT NAM, SAU KHI NGƯNG BẮN (Cuộc Ngưng Bắn Th�ng Gi�ng năm 1973) Nguồn: F.P. Serong, Asian Affairs, An American Review, American-Asian Educational Exchange: New York, September � October 1974, Vietnam After the Cease-Fire, c�c trang 1-17.

BRANTLY WOMACK B�O C�O CỦA B. ROBERTSON, HOA KỲ V� QUAN HỆ VIỆT NAM � TRUNG HOA (2008) Nguồn: Tạp Chi Japan Focus, tr�n mạng internet, ng�y 19 th�ng Một năm 2008 http://japanfocus.org/products/details/2636

Việt Nam & C�c Quan Hệ Quốc Tế Kh�c

Georges Ginsburgs C�C NGUỒN T�I LIỆU S� VIẾT VỀ LUẬT PH�P BẮC VIỆT (1) Nguồn: Georges Ginsburgs, Soviet Sources On The Law Of North Vietnam, Asian Survey (University of California, Berkeley), Phần I: July 1973, c�c trang 659-676; Phần II, November 1973, c�c trang 980-988.

Georges Ginsburgs C�C NGUỒN T�I LIỆU S� VIẾT VỀ LUẬT PH�P BẮC VIỆT (2) Nguồn: Georges Ginsburgs, Soviet Sources On The Law Of North Vietnam, Asian Survey (University of California, Berkeley), Phần I: July 1973, c�c trang 659-676; Phần II, November 1973, c�c trang 980-988.

Fl�via Maria de Mello Bliska & Celso Luis Rodrigues Vegro C� PH�, THU NHẬP CĂN BẢN V� TƯ THẾ C�NG D�N: SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA BRAZIL, UGANDA V� VIỆT NAM Nguồn: Fl�via Maria de Mello Bliska v� Celso Luis Rodrigues Vegro, Coffee, Basic Income and Citizenship: Parallelism Among Brazil, Uganda and Vietnam, Journal of US-China Public Administration, February 2011, Vol. 8, No. 2, 136-145.

II. C�C VẤN ĐỀ TỔNG QU�T TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

SANTA L. ARIC� ORIANA FALLACI: CON NGƯỜI V� HUYỀN THOẠI Phần 1 Kịch Bản Cho Một Cuốn Phim Phần 2 Ph�n Cảnh Tại T�a Bạch Ốc, Nguồn: Santo L. Aric�, Oriana Fallaci: The Woman and The Myth, Chương 6: Movie Screen in Southeast Asia, c�c trang 97-115; Ph�n Cảnh Tại T�a Bạch Ốc, Thủ Đ� Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, c�c trang 150-155, Carbondale and Edwardsville, IL.: Southern Illinois University Press, 1998.

  1. H. Davenport Adam B�C SĨ MORICE V� S�NG CỬU LONG: TH�M HIỂM NAM KỲ, 1872 Nguồn: William Henry Davenport Adam, Chapter IV: Dr. Morice and The Mekong, In The Far East: A Narrative of Exploration and Adventures in Cochin-China, Cambodia, Laos, and Siam

Robbins Burling D�N VIỆT NAM Nguồn: Robbins Burling, Hill Farms And Padi Fields, Life in Mainland Southeast Asia, Chapter Eight: The Vietnamese, c�c trang 105-117, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1965.

ROBERT KIRSOP MỘT SỐ TƯỜNG TR�NH VỀ Đ�NG TRONG KHOẢNG CUỐI THẬP NI�N 1740 Nguồn: Robert Kirsop, Phần 1: Some Account of COCHIN CHINA, by Mr. Robert Kirsop, who was there in the Year 1750, Phần 2: Proceedings of the French, and Some Reasons for their Miscariage, in COCHIN-CHINA, in 1749, trong Tuyển Tập Oriental Repertory, bi�n tập bởi Alexander Dalrymple, v� được in bởi �ng G. Biggs tại London, England, năm 1793, c�c trang 241- 254.

Charles Holcombe TRƯỚC VIỆT NAM Nguồn: Charles Holcombe, Before Vietnam, The Genesis of East Asia, 221 B.C. � A.D. 907

M� Hoan SỬ K� KHẢO S�T TỔNG QU�T C�C BỜ ĐẠI DƯƠNG, VỚI PHẦN CH� GIẢI Nguồn: Ma Huan, Ying-Yai Sheng-Lan, �The Overall Survey Of The Ocean�s Shores�, [1433], translated from the Chinese text edited by Feng Ch�eng-Chun, with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, formerly Puisne Judge Straits Settlements, Cambridge, published for the Hakluyt Society, at The University Press, London, 1970, rải r�c trong c�c trang 34-85, 179-180.

John McAlister, Jr Paul Mus NGƯỜI VIỆT NAM V� CUỘC C�CH MẠNG CỦA HỌ Nguồn: John T. McAlister, Jr. v� Paul Mus, The Vietnamese and Their Revolution, New York, Evanston and London: Harper Torchbooks, Harper & Row, Publishers, 1970, c�c Chương 1: Viet Nam: A Nation Off Balance, c�c trang 29-43; Chương 2: The Sources of The Vietnamese Political Tradition, c�c trang 44-54; Chương 3: The Mandate of Heaven: Politics as Seen from the Vietnamese Village, c�c trang 55-69.

Mark W. McLeod TRIỀU Đ�NH HUẾ V� CHỦ TRƯƠNG B�I THI�N CH�A GI�O, 1862-1868 Nguồn: Mark W. McLeod, The Vietnamese Response to French Intervention, 1862-1874, New York:,Westpoint, Connecticut, London: Praeger, 1991, Chương 5, c�c trang 77-95

Milton E. Osborne 1. GI�O DỤC V� CHỮ QUỐC NGỮ: Sự Ph�t Triển Một Trật Tự Mới Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 4: Education and Quốc Ngữ -- The Development of a New Order, c�c trang 89-108

2. GI�O DỤC V� CHỮ QUỐC NGỮ: Một Sự Chiến Thắng Hạn Chế Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 8: Education and Quốc Ngữ, A Qualified Triumph, c�c trang 156-171.

DOUGALD J.W.O 'REILLY VĂN MINH CH�M TR�N ĐẤT VIỆT, QUA LĂNG K�NH KHẢO CỔ HỌC Nguồn: Dougald J.W. O �Reilly, Early Civilizations of Southeast Asia, Altamira Press: Lanham, New York, Toronto, Plymouth, U. K., 2007, Chapter 6: Champa, c�c trang 127-144

KEVIN RUANE LỊCH SỬ ẨN T�NG CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỦA GRAHAM GREENE: SỰ KIỆN, HƯ CẤU V� QUYỂN THE QUIET AMERICAN (NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG) Nguồn: Kevin Ruane, The Hidden History of Graham Greene�s Vietnam War: Fact, Fiction and The Quiet American, History, The Journal of the Historical Association, ấn h�nh bởi Blackwell Publishing Ltd., tại Oxford, UK v� Malden, MA., USA, 2012, c�c trang 431-452.

David Joel Steinberg (bi�n ch�) C�C HO�NG ĐẾ VIỆT NAM Nguồn: In Search Of Southeast Asia -- A Modern History, ed. by David Joel Steinberg, New York: Praeger Publishers, 1971, c�c trang 68-72

  1. THOMSON,F. R. G. S. S�IG�N, L�C VỪA BỊ PH�P CHIẾM Đ�NG KHOẢNG 1865-1875 Nguồn: J. Thomson, F. R. G. S., Chapter VI, The Straits of Malacca, Indochina, and China; or Ten Years� Travels, Adventures, and Residence Abroad, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1875, c�c trang 164-178. Bản tiếng Ph�p c� nhan đề l� Dix Ans De Voyages Dans La Chine et L�Indo-Chine, xuất bản năm 1877, dầy 492 trang.
  1. S. Ungar TỪ HUYỀN THOẠI ĐẾN LỊCH SỬ: C�C CH�NH THỂ H�NH TƯỞNG TẠI VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ 14 Nguồn: E. S. Ungar, From Myth to History: Imagined Polities in 14th Century Vietnam, trong quyển Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, bi�n tập bởi David G. Marr v� A. C. Milner, giới thiệu bởi Wang Gungwu, Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1986, bản in lại lần thứ nhất, 1990, c�c trang 177-186.

Frank Vincent, Jun. NAM KỲ V� TH�NH PHỐ S�IG�N NĂM 1872 Nguồn: Frank Vincent, Jun., THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, Sights and Scenes in South-Eastern Asia, A Personal Narrative of Travel and Adventure in Farther India, embracing the countries of Burma. Siam, Cambodia, and Cochinchina (1871-2), c�c trang 298-316, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1874

JOHN K. WHITMORE HỘI TAO Đ�N: Thi Ca, Vũ Trụ Luận, v� Nh� Nước Dưới Thời Hồng Đức (1470-1497) Nguồn: John K. Whitmore, The Tao Đ�n Group: Poetry, Cosmology, and the State in the Hồng-Đức Period (1470-1497), Crossroads, An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Volume 7, no. 2, 1992, c�c trang 55-70.

JOHN K. WHITMORE T�N GI�O V� NGHI LỄ TẠI C�C TRIỀU Đ�NH CỦA ĐẠI VIỆT Nguồn: John K. Whitmore, Religion and Ritual in the Royal Courts of Đại Việt, Asia Research Institute Working Paper Series No. 128, National University of Singapore, Th�ng Mười Hai 2009, c�c trang 7-19.

Henry Yule (bi�n ch�) Marco Polo THĂM XỨ CH�M NĂM 1285 Nguồn: The Book of Ser Marco Polo, dịch bởi Henry Yule (London: John Murray, 1903), Vol. II, c�c trang 266-268.

Tela Zasloff S�IG�N MỘNG MỊ Nguồn: Tela Zasloff, Saigon Dreaming, Granta 26, Travel, Spring 1989, c�c trang 181-193. .

10. Một Sứ Bộ Đến Ph� Nam, Wang Gungwu. Nguồn: Wang Gungwu, The Nanhai Trade: The Early History of Chinese Trade In The South China Sea, Chapter 3, A Mission to Fu-Nan, 220-420, c�c trang 29-42., Singapore: Time Academic Press, 1998 (s�ch in lại từ ấn bản đầu ti�n ấn h�nh năm 1958 bởi Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.