Quy tắc hóa trị của hợp chất hai nguyên tố năm 2024

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

 • Tất cả
 • Câu hỏi hay
 • Chưa trả lời
 • Câu hỏi vip

3.A. Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của 2 hợp chất a,KH,H2S,CH4 b, FeO, Ag2O.SiO2B. Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I , nhóm(SO4)HÓA TRỊ II . Hãy chỉ ra công thức hóa học trên là công thức hóa học phù hợp đúng theo quy...

Đọc tiếp

3.A. Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của 2 hợp chất a,KH,H2S,CH4

b, FeO, Ag2O.SiO2

 1. Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I , nhóm(SO4)HÓA TRỊ II . Hãy chỉ ra công thức hóa học trên là công thức hóa học phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị

Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:A . XY2 B. XY3 C. XY D. X2Y3Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng làA. 6,40...

Đọc tiếp

Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

A . XY2 B. XY3 C. XY D. X2Y3

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là

 1. 6,40 gam B. 4,80 gam.
 1. 3,20 gam D. 1,67 gam.

(cho Cu = 64 , O = 16).

Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là

 1. 10 gam Mg; 12 gam CO2
 1. 13 gam Mg; 15 gam CO2
 1. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2
 1. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

(cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).

 1. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Cu (II) và (SO4) là:a) Cu2SO4b) CuSO4c) CuS2O3d) Cu2(SO4)2 2) Dựa theo hóa trị của Fe trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm (Iron) Fe liên kết với (sulfate) SO4 sau:a) Fe2SO4b) FeSO4c) Fe2(SO4)2d) Fe2(SO4)3 3) Chọn dãy chất chứa nhiều hóa trị của các nguyên tố.a) Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3,...

Đọc tiếp

 1. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Cu (II) và (SO4) là:
 1. Cu2SO4
 1. CuSO4
 1. CuS2O3
 1. Cu2(SO4)2
 1. Dựa theo hóa trị của Fe trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm (Iron) Fe liên kết với (sulfate) SO4 sau:
 1. Fe2SO4
 1. FeSO4
 1. Fe2(SO4)2
 1. Fe2(SO4)3
 1. Chọn dãy chất chứa nhiều hóa trị của các nguyên tố.
 1. Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7
 1. Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SO3, OsO4
 1. SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7
 1. SiH4, PH3, H2S, HCl
 1. Đá vôi (Tên hóa học là Calcium carbonate, CaCO3), là một chất liệu quan trọng với nhiều ứng dụng. Đá vôi là một trong số các thành phần để tạo ra Xi-măng trong xây dựng và thủy tinh. Nó thường được dựng trong quá trình luyện quặng sắt (iron) thành sắt (iron), trong quá trình này đá vôi hấp thụ hết các tạp chất hiện diện trong quặng sắt, tách ra hoàn toàn thành sắt nguyên chất. Đá vôi cũng còn được sử dụng trong trong quá trình lọc trong một lượng nước lớn. Đá vôi cũng còn được sử dụng trong một số quốc gia như là một nguyên liệu cho sự sản xuất chất hóa học quan trọng là Sodium carbonate, Na2CO3. Một trong số các chất liệu nào sau đây là phù hợp nhất có chứa nguyên tố Calcium.