Số đường chéo của đa giác đều có 10 cạnh là bao nhiêu

Đáp án:

35

Giải thích các bước giải:

Đa giác có 10 đỉnh -> có 10 cạnh

Lấy ra 2 đỉnh trong 10 đỉnh ta được 1 đường chéo hoặc 1 cạnh của đa giác

-> tổng số cạnh và đường chéo là tổ hợp chập 2 của 10: \(C_{10}^2\)=45

-> số đường chéo là: 45-10=35