so zayn là gì - Nghĩa của từ so zayn

so zayn có nghĩa là

Một cái gì đó rất tuyệt vời/mát mẻ/tuyệt đẹp.Một cái gì đó mà bạn hoàn toàn sẽ yêu có, nhưng thực sự khó để có được

Thí dụ

Đó là trang phục rất như vậy, nhưng nó chỉ là cách đắt tiền.