t-totaled là gì - Nghĩa của từ t-totaled

t-totaled có nghĩa là

Một người không uống vì lý do như;không thích rượu hoặc dừng uống.

Thí dụ

Bạn tôi không uống rượu nữa, anh ấy sẽ T Total.

t-totaled có nghĩa là

Khi một là chắc chắn của cái gì đó.

Thí dụ

Bạn tôi không uống rượu nữa, anh ấy sẽ T Total.

t-totaled có nghĩa là

Khi một là chắc chắn của cái gì đó.

Thí dụ

Bạn tôi không uống rượu nữa, anh ấy sẽ T Total.

t-totaled có nghĩa là

Khi một là chắc chắn của cái gì đó.

Thí dụ

Bạn tôi không uống rượu nữa, anh ấy sẽ T Total.

t-totaled có nghĩa là

Khi một là chắc chắn của cái gì đó.

Thí dụ

MRS. LLYOD là T-totally khập khiễng.