Chủ đề: Pulseless ventricular tachycardia

Có 2 bài viết

What is the most effective treatment for a patient in ventricular fibrillation?
What is the most effective treatment for a patient in ventricular fibrillation?

Ventricular fibrillation is a serious cardiac disturbance that causes abnormal heart rhythms. It can be fatal. For many people with this condition, irregular heart rhythms are the first and only sign ...

ventricular fibrillation là gì - Nghĩa của từ ventricular fibrillation
ventricular fibrillation là gì - Nghĩa của từ ventricular fibrillation

ventricular fibrillation có nghĩa làRung tâm thất là một vấn đề nhịp tim xảy ra khi tim đập với các xung điện nhanh chóng, thất thường.Điều này gây ra các ...