Theo quy định thì phải lấy bao nhiêu tổ r7 năm 2024

kết quả thí nghiệm nén mẫu tại tuổi 28 ngày là một trong những căn cứ để nghiệm thu chuyển bước thi công. Tuy nhiên, vẫn có thể cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công khi bê tông chưa đủ tuổi quy định cho mác thiết kế 28 ngày (nhưng đã đạt các thông số thí nghiệm ở tuổi 3, 7 hoặc 14 ngày theo yêu cầu và phù hợp với quy đổi tỷ lệ % mác bê tông 28 ngày). Trong các trường hợp đó, việc cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công do chủ đầu tư quyết định dựa trên đề xuất chuyên môn của thiết kế hoặc của nhà thầu được trình bày trong biện pháp thi công hoặc điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình. Tuy nhiên, việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày vẫn là căn cứ pháp lý cuối cùng để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Theo quy định, công tác thi công bê tông được nghiệm thu căn cứ vào nhiều tiêu chí trong đó có yêu cầu về cường độ của bê tông và chỉ được nghiệm thu khi bê tông đạt cường độ thiết kế (đối với các kết cấu công trình xây dựng dân dụng thường được quy định ở tuổi 28 ngày). Tuy nhiên, để thi công các bộ phận công trình tiếp theo mà không cần chờ tuổi 28 ngày thì có thể tạm nghiệm thu bộ phận kết cấu này trên cơ sở xác định cường độ bê tông ở tuổi ngắn ngày. 1.1 Nội dung của “Phiếu yêu cầu nghiệm thu”? Có thể sử dụng nhiều “Phiếu yêu cầu nghiệm thu” cho một biên bản nghiệm thu không? Theo quy định của Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì phiếu yêu cầu nghiệm thu là thông báo chính thức của nhà thầu cho chủ đầu tư biết về đối tượng nghiệm thu, thời gian, địa điểm nghiệm thu và đối tượng nghiệm thu đó đã được nhà thầu tự nghiệm thu đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những căn cứ để tổ chức nghiệm thu công việc, hạng mục công trình và công trình hoàn thành. Lưu ý phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu không có nội dung về kết quả nghiệm thu. Trong tình huống thi công như Quý công ty viện dẫn, đối với việc nghiệm thu đào đất theo từng phân đoạn (chẳng hạn từ C1 đến C10, C10 đến C20 và C20 đến C30) để chuyển bước thi công tiếp theo của từng phân đoạn này bắt buộc phải được lập thành biên bản. Trường hợp nghiệm thu từng phân đoạn nhưng chưa chuyển bước thi công, các bên có thể xác nhận trong nhật ký thi công công trình. Trước khi chuyển bước thi công của cả đoạn (từ C1 đến C30) phải lập biên bản nghiệm thu chung. 1.2 Khi tiến hành nghiệm thu công việc có thể xác nhận ở nhật ký thi công mà chưa ký biên bản nghiệm thu do thiếu bản vẽ hoàn công theo quy định có đúng không? Đối với công tác nghiệm thu công việc bị che khuất hoặc ẩn dấu thì bắt buộc phải có bản vẽ hoàn công truớc khi thi công các hạng mục tiếp theo (ví dụ nghiệm thu công tác đào đất, đóng cọc...). Trong một số trường hợp chưa kịp lập bản vẽ hoàn công thì vẫn có thể xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công nhưng phải có các ghi nhận hiện trạng đảm bảo cho việc lập bản vẽ hoàn công sau này và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư xây dựng công trình. Việc xác nhận nghiệm thu để chuyển bước thi công có thể ghi trong nhật ký thi công và sẽ được lập thành biên bản sau khi có bản vẽ hoàn công theo quy định. 2. Về công tác quản lý chất lượng đối với công tác thi công bê tông: 2.1 Có phải cường độ bê tông chỉ được kết luận ở tuổi 28 ngày không? Có thể nén mẫu thí nghiệm ở tuổi sớm hơn (7 và 14 ngày) để kết luận và đồng ý cho thi công phần tiếp theo hay không? Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày... (đối với kết cấu bê tông cho các công trình dân dụng thông thường mác thiết kế được quy định ở tuổi 28 ngày). Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì kết quả thí nghiệm nén mẫu tại tuổi này là một trong những căn cứ để nghiệm thu chuyển bước thi công. Tuy nhiên, vẫn có thể cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công khi bê tông chưa đủ tuổi quy định cho mác thiết kế 28 ngày (nhưng đã đạt các thông số thí nghiệm ở tuổi 3, 7 hoặc 14 ngày phù hợp với quy đổi tỷ lệ % mác bê tông 28 ngày). Trong các trường hợp đó, việc cho phép nghiệm thu chuyển bước thi công do chủ đầu tư quyết định dựa trên đề xuất chuyên môn của thiết kế hoặc của nhà thầu được trình bày trong biện pháp thi công hoặc điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình. Như vậy, đối với trường hợp Quý công ty nêu, nếu được chủ đầu tư chấp thuận hoặc đã ghi trong điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu của công trình thì việc căn cứ kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 7 và 14 ngày để cho phép chuyển bước thi công là đúng. Tuy nhiên, việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày vẫn là căn cứ pháp lý cuối cùng để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành. 2.2 Có thể lùi ngày nén mẫu bê tông sau thời hạn 28 ngày (nén ở tuổi 33 ngày chẳng hạn) để làm cơ sở nghiệm thu không? Theo Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" thì mác bê tông là giá trị nén mẫu chuẩn tại tuổi 28 ngày. Như vậy để xác định cường độ thiết kế bắt buộc phải ép mẫu đúng ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng thì có thể lùi thời điểm nén mẫu bê tông sau 28 ngày nhưng phải được chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chấp thuận.