Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 x = 1

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Các câu hỏi tương tự

Hay nhất

\(y=-2x^{2}+5x-3=\frac{1}{8}-2(x-\frac{5}{4})^{2}\leq \frac{1}{8}\)

Vậy GTLN của\(y=\frac{1}{8}\Leftrightarrow x=\frac{5}{4}\) (thỏa).

Hàm số nào dưới đây có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?

giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x/2 +2/x trên khoảng [0;+ vô cùng]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm sốy=2x+11-xtrên đoạn2;3

A.min[2;3]y=1

B.min[2;3]y=-2

C.min[2;3]y=0

D.min[2;3]y=-5

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{ - x + 1}}\) trên đoạn \(\left[ {2;3} \right]\).


Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.