Tt45-btc về thanh toán quyết toán xây dựng công trình năm 2024

Trước đây, việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án được quy định tại nhiều Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC, nhờ đó việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đã có cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất

Ngày 11/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; các văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Tt45-btc về thanh toán quyết toán xây dựng công trình năm 2024

Nhiều quy định mới về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành có hiệu lực trong năm nay

Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Nghị định và Thông tư đã quy định cụ thể nhiều nội dung mới liên quan đến việc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, như: Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh đối với các dự án sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công (trừ dự án có nguồn đóng góp bằng hiện vật, ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác, cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, dự án sử dụng vốn đầu tư công khác có quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Tại điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành).

Tại Điều 46 Nghị định đã quy định việc xác định chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là chi phí tối đa, thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, các chi phí này được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán (hoặc giá trị quyết toán do chủ đầu tư đề nghị phê duyệt) của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định theo quy định và cộng với thuế giá trị gia tăng (đối với chi phí kiểm toán độc lập).

Tại Điều 52 Nghị định đã quy định Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

Tại Điều 54 Nghị định đã quy định cụ thể về việc chuyển tiếp, theo đó đối với các dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập sử dụng vốn đầu tư công đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán trước ngày 01/01/2022 hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Đồng thời tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã quy định về mẫu biểu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành áp dụng cho từng loại dự án, từng cấp quản lý và mẫu biểu báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hằng năm.

Việc ban hành quy định mới về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đã nâng tính pháp lý của công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, góp phần hạn chế, khắc phục những vướng mắc, bất cập về quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian trước tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán và người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành, góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Bà Liên hỏi, kinh phí quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của đơn vị các khoản chi phục vụ công tác quyết toán xử lý như thế nào? Đơn vị có thể chi sửa chữa kho để có chỗ đựng hồ sơ quyết toán, bảo quản lưu trữ hồ sơ từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2022 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước:

"b) Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

- Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn.

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán".

Như vậy, trước thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC hết hiệu lực thi hành, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán để phục vụ cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được sử dụng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 nêu trên.

Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 96/2021/TT-BTC đã bãi bỏ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư số 96/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Do đó, sau thời điểm Thông tư số 10/2020/TT-BTC hết hiệu lực thi hành, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, đề nghị đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.