Vực dậy tiếng anh là gì

He was so determined to live he pulled himself up onto his own two feet and started drinking his mother's milk.

Khi thức dậy, anh đi tắm rửa,đánh răng, tự đứng dậy, tắm sau một ngày làm việc hoặc đi bộ.

When he wakes up, he goes to wash, brush his teeth,sets himself up, takes a shower after a working day or walk.

Những người Tây Tạngchúng tôi nói rằng,‘ Chín lần ngả xuống,Chín lần tự đứng dậy.'.

We have a Tibetan saying,‘Nine times fall down,Nine times pick yourself up.'.

Những người đó, theo Đức Thánh Cha, không muốn tự đứng dậy để bắt đầu lại.

Those people, did not want to pick themselves up, to start again.

Sau đó tôi cảm thấy mình nên tự đứng dậy sau khi vấp ngã và bước tiếp.

Afterwards I feel I should pick myself up after falling down and move on.

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tiếp tụcbước trên một hành trình dài, tự đứng dậy và tập trung trở lại.

He says he goes for a long run, picks himself up and refocuses.

Bởi vì khi khó khăn, bạn phải tự đứng dậy và tiếp tục đi.

Because when it gets hard, you have to pick yourself up and keep going.

Chúng nên hiểu rằng thất bại cũng không sao cả,miễn là sau đó chúng biết tự đứng dậy và cố gắng cho tới khi thành công.

They need to learn that it's totally okay to fail,as long as they pick themselves up and keep pushing until they succeed.

Khi tôi tạo ra một sản phẩm không ai muốn, tôi tự đứng dậy, làm lại, tiếp tục cố gắng vì tôi không còn lựa chọn khác.

When I created a product nobody wanted, I picked myself up, reinvented, and kept going, because there is no other option.

Nằm trên mặt đất,tôi mở mắt ra và nhìn Lion từ từ tự đứng dậy.

Lying on the ground,I opened my eyes and watched as Lion picked himself up slowly.

Vì vậy khi các con gục ngã trên hành trình của các con, thì các con phải luôn tự đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu.

So when you fall along your journey you must pick yourself up again and start all over.

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tiếp tụcbước trên một hành trình dài, tự đứng dậy và tập trung trở lại.

He said he goes for a long run, picks himself up and refocuses.

Trẻ em phải học cách tự đứng dậy sau thất bại như thế nào, và chúng phải biết rằng chúng sẽ không phải lúc nào cũng là giỏi nhất ở mọi lĩnh vực.

Kids have to learn how to pick themselves up after falling down, and they have to learn that they won't always be the best at everything.

Thậm chí kể cả khi thất bại- 27% cho biết đã ít nhất 1 lần kinh doanh thất bại,họ vẫn tự đứng dậy, tìm ra mình sai ở đấy và gắng sức làm lại.

Even when they failed, and 27% failed at least once in business,they picked themselves up, figured out what went wrong and tried again.

Những quyền hạn cũng đòi hỏi một khoản tiền( hay ít nhất là một cam kết chi trả) để dọn dẹp những rắc rối còn lại của các ngân hàng phá sản vàđể bơm vốn cho các ngân hàng có thể tự đứng dậy.

These powers also require a pot of money(or at least a promise to pay) to clean up the mess left by bust lenders andto inject capital into those that can get back on their feet.

Ông bầu” của những“ vận động viên” này được phép thay pin và động cơ chorobot, nhưng nếu những cỗ máy hai chân này bị ngã, chúng phải tự đứng dậy.

Operators are allowed to change the robots' batteries and motors butif the machines fall over they must get up by themselves.

Tôi không muốn ăn, ngủ hoặc nói chuyện với bất cứ ai, nhưng tôi đã tự đứng dậy để đảm bảo rằng em bé trong bụng được khỏe mạnh.

I didn't want to eat, sleep or speak to anyone, but I made myself get up and keep going to make sure my pregnancy was healthy.

Và khi Bruno Gröning kết thúc bài nói chuyện trước đám đông khoảng 200 người,tôi cũng tự đứng dậy và ra khỏi căn phòng mà không cần đến gậy.

And when Mr. Gröning ended his speech in front of the crowd of about 200 persons,I also stood up by myself and left the room without a stick.

Nhưng hiện tại tôi thấy mình thực sự đang băn khoăn trước câu hỏi về việc nên đứng phía sau nhiều hơn và trao cho cậu bé nhiều thách thức hơn, cho phép thằng bé ngã- đôi khi là theo nghĩa đen- vàlàm trầy da thằng bé, không đỡ mà để cho thằng bé tự đứng dậy.

But now I really find myself wrestling with this question of how to make this transition into standing back more, and giving him more challenge and letting him fall down- sometimes quite literally-and not pick him up and let him pick himself up.

Tôi đã ở trại ngày hôm nay, và chỉ trong một góc nhỏ, đây là thứ tôi tìm thấy- Bà y tá, thiếu ăn và làm việc quá sức, chỉ nằm trên giường,khó có thể tự đứng dậy, sau khi đối phó với khoảng ba mươi thương hàn và các bệnh nhân khác, chỉ với sự giúp đỡ không được huấn luyện của hai bà gái Boer, nấu ăn cũng như điều dưỡng để tự làm.

I was at the camp to-day, and just in one little corner this is the sort of thing I found- The nurse, underfed and overworked, just sinking on to her bed,