you wanna see some real speed là gì - Nghĩa của từ you wanna see some real speed

you wanna see some real speed có nghĩa là

một người muốn hiển thị một số bitch mà họ có một số thực tốc độ

ví dụ

bạn muốn thấy một số bitch tốc độ thực sự xấu cho bạn một số tốc độ thực, naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa