chantilly cream là gì - Nghĩa của từ chantilly cream

chantilly cream có nghĩa là

Để bánh kem bên trong mông của một người phụ nữ và để cô ấy đẩy nó lùi ra.

Thí dụ

Đó là Sophie là một con đĩ đúng, cô ấy đã để tôi kem chantilly cô ấy quanh lưng Lidls!