period pain là gì - Nghĩa của từ period pain

period pain có nghĩa là

1. Nỗi đau mà một người phụ nữ gặp phải khi cô ấy kinh nguyệt. 2. Tự nhiên cách nhắc nhở chúng ta làm thế nào may mắn chúng ta không mang thai.

Thí dụ

Jane: "Tôi đã có những cơn đau thời kỳ tồi tệ" Mary: "Ôi trời, thật tệ" Jane: "Không phải tất cả đều xấu, tôi nghĩ rằng tôi đã mang thai." *Cả hai phụ nữ đều chia sẻ năm cao**

period pain có nghĩa là

Khi một giáo viên hoặc perant hét lên với bạn rất tệ và lớn tiếng về một cái gì đó mà bạn đã không/"quên"

Thí dụ

Jane: "Tôi đã có những cơn đau thời kỳ tồi tệ" Mary: "Ôi trời, thật tệ" Jane: "Không phải tất cả đều xấu, tôi nghĩ rằng tôi đã mang thai."

period pain có nghĩa là

vinegrad

Thí dụ

Jane: "Tôi đã có những cơn đau thời kỳ tồi tệ" Mary: "Ôi trời, thật tệ"