shit n piss là gì - Nghĩa của từ shit n piss

shit n piss có nghĩa là

Khi bạn đi tiểu lỗ đít của bạn trong khi giảm

Thí dụ

Này, tôi phải đi shit n piss, Emily đến sau để ăn mông của tôi vì vậy tôi cần phải dọn dẹp