Từ các số 1 2 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

adsense

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4?
A. 192
B.202
C. 211.
C. 180.

BÀI LÀM
Đặt y=23, các số CÓ DẠNG \(\overline{abcde}\)
trong đó a;b;c;d;e đôi một khác nhau và thuộc tập {0;1;2;y;5}.

Khi đó có 4 cách chọn a; 4 cách chọn b; 3 cách chọn c; 2 cách chọn d và 1 cách chọn e.

Theo quy tắc nhân có 4.4.3.2=96 số

adsense

Khi ta hoán vị trong y ta được hai số khác nhau

Nên có 96.2=192 số thỏa yêu cầu bài toán.

  • 29/5/21

Câu hỏi: Từ các chữ số 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
A. 12.
B. 81.
C. 24.
D. 64.

Lời giải

Gọi chữ số cần lập là $\overline{abc}$ (với $a;b;c\in \left\{ 1;2;3;4 \right\}).$
Chọn $a$ có 4 cách.
Chọn $b$ có 4 cách.
Chọn $c$ có 4 cách.
Vậy lập được $4.4.4=64$ số.

Đáp án D.

 

Click để xem thêm...

Từ các số 1 2 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Written by

The Collectors

Moderator

Moderator

  • Bài viết100,793
  • Điểm tương tác109
  • Điểm62

 123,124,125,132,134,135,142,143,145,152,153,154,213,214,215,231,234,235,241,243,245,251,253,254,312,314,315,321,324,325,341,342,345,351,352,354,412,413,415,421,423,425,431,432,435,451,452,453,512,513,514,521,523,524,531,532,534,541,542,543