Bây giờ là mấy giờ trong php?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy ngày và giờ bằng cách sử dụng hàm date() & time() trong PHP, chúng ta cũng sẽ thấy các tùy chọn định dạng khác nhau có sẵn với các hàm này và hiểu cách triển khai chúng thông qua các ví dụ

Ngày và giờ là một số thao tác được sử dụng thường xuyên nhất trong PHP khi thực hiện các truy vấn SQL hoặc thiết kế trang web, v.v. PHP phục vụ chúng ta với các chức năng được xác định trước cho các tác vụ này. Một số hàm được xác định trước trong PHP cho ngày và giờ được thảo luận bên dưới

Hàm ngày () PHP. Hàm date() trong PHP chuyển đổi dấu thời gian thành định dạng ngày và giờ dễ đọc hơn

Tại sao chúng ta cần hàm date()?

Máy tính lưu trữ ngày và giờ ở định dạng có tên là Dấu thời gian UNIX, định dạng này đo thời gian bằng một số giây kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Unix (nửa đêm Giờ trung bình Greenwich vào ngày 1 tháng 1 năm 1970, i. e. Ngày 1 tháng 1 năm 1970, 00. 00. 00 giờ GMT ). Vì đây là định dạng không thực tế để con người đọc, PHP chuyển đổi dấu thời gian thành định dạng dễ đọc và dễ hiểu hơn đối với con người.  

cú pháp

date(format, timestamp)

Giải trình

 • Tham số định dạng trong hàm date() chỉ định định dạng của ngày và giờ được trả về
 • Dấu thời gian là một tham số tùy chọn, nếu không có thì ngày giờ hiện tại sẽ được sử dụng

Ví dụ. Chương trình dưới đây giải thích cách sử dụng hàm date() trong PHP

PHP
Today's date is :05/12/2017
4

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
0
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
3
Today's date is :05/12/2017
4
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
7
Today's date is :05/12/2017
8

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
3____11

Today's date is :05/12/2017
13

đầu ra

Today's date is :05/12/2017

Các tùy chọn định dạng có sẵn trong hàm date(). Tham số định dạng của hàm date() là một chuỗi có thể chứa nhiều ký tự cho phép tạo ngày ở nhiều định dạng khác nhau. Các ký tự định dạng liên quan đến ngày thường được sử dụng trong chuỗi định dạng

 • d. Đại diện cho ngày trong tháng;
 • D. Thể hiện ngày trong tuần trong văn bản dưới dạng viết tắt (Mon to Sun)
 • m. Biểu thị tháng bằng số có số 0 đứng đầu (01 hoặc 12)
 • M. Thể hiện tháng trong văn bản, viết tắt (tháng 1 đến tháng 12)
 • y. Thể hiện năm bằng hai chữ số (08 hoặc 14)
 • Y. Đại diện cho năm có bốn chữ số (2008 hoặc 2014)

Các phần của ngày có thể được phân tách bằng cách chèn các ký tự khác, như dấu gạch ngang (-), dấu chấm (. ), dấu gạch chéo (/) hoặc dấu cách để thêm định dạng trực quan bổ sung

Ví dụ. Ví dụ dưới đây giải thích cách sử dụng hàm date() trong PHP

PHP
Today's date is :05/12/2017
4

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
17
Today's date is :05/12/2017
18
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
7
Today's date is :05/12/2017
06
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
53
Today's date is :05/12/2017
06
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
11
Today's date is :05/12/2017
06
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
8

Today's date is :05/12/2017
13

đầu ra

Today's date is :05/12/2017
1

Các ký tự sau có thể được sử dụng cùng với hàm date() để định dạng chuỗi thời gian

 • h. Biểu thị giờ ở định dạng 12 giờ với các số 0 đứng đầu (01 đến 12)
 • H. Biểu thị giờ ở định dạng 24 giờ với các số 0 đứng đầu (00 đến 23)
 • i. Thể hiện số phút có số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • s. Biểu thị giây có số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • a. Đại diện cho kinh tuyến trước và kinh tuyến sau viết thường (sáng hoặc chiều)
 • A. Đại diện cho kinh tuyến trước và kinh tuyến sau viết hoa (AM hoặc PM)

Ví dụ. Ví dụ dưới đây giải thích cách sử dụng hàm date() trong PHP

PHP
Today's date is :05/12/2017
4

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
37
Today's date is :05/12/2017
06
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
45
Today's date is :05/12/2017
06
Today's date is :05/12/2017
19
Today's date is :05/12/2017
1

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
53
Today's date is :05/12/2017
8

Today's date is :05/12/2017
13

đầu ra

Today's date is :05/12/2017
0

Thời gian PHP () Chức năng. Hàm time() được sử dụng để lấy thời gian hiện tại dưới dạng dấu thời gian Unix (số giây kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Unix. Ngày 1 tháng 1 năm 1970, 00. 00. 00 giờ GMT)

Các ký tự sau có thể được sử dụng để định dạng chuỗi thời gian

 • h. Biểu thị giờ ở định dạng 12 giờ với các số 0 đứng đầu (01 đến 12)
 • H. Biểu thị giờ ở định dạng 24 giờ với các số 0 đứng đầu (00 đến 23)
 • i. Thể hiện số phút có số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • s. Biểu thị giây có số 0 đứng đầu (00 đến 59)
 • a. Đại diện cho kinh tuyến trước và kinh tuyến sau viết thường (sáng hoặc chiều)
 • A. Đại diện cho kinh tuyến trước và kinh tuyến sau viết hoa (AM hoặc PM)

Ví dụ. Ví dụ dưới đây giải thích cách sử dụng hàm time() trong PHP

PHP
Today's date is :05/12/2017
4

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
58
Today's date is :05/12/2017
59

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
58
Today's date is :05/12/2017
8

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
19____11

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
04
Today's date is :05/12/2017
05
Today's date is :05/12/2017
58
Today's date is :05/12/2017
07

Today's date is :05/12/2017
13

đầu ra

Today's date is :05/12/2017
5

Hàm mktime() trong PHP. Hàm mktime() được sử dụng để tạo dấu thời gian cho một ngày và giờ cụ thể. Nếu không có ngày và giờ nào được cung cấp, dấu thời gian cho ngày và giờ hiện tại sẽ được trả về

cú pháp

Today's date is :05/12/2017
1

Ví dụ. Ví dụ dưới đây giải thích cách sử dụng hàm mktime() trong PHP

PHP
Today's date is :05/12/2017
4

Today's date is :05/12/2017
5
Today's date is :05/12/2017
6
Today's date is :05/12/2017
12____113

Today's date is :05/12/2017
13

đầu ra

Today's date is :05/12/2017
3

Đoạn mã trên tạo dấu thời gian cho ngày 25 tháng 11 năm 2017,23 giờ 21 phút 50 giây

PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế dành riêng cho phát triển web. Bạn có thể học PHP từ đầu bằng cách làm theo Hướng dẫn PHP và Ví dụ về PHP này

Thời gian hiện tại của PHP là gì?

Hàm time() trả về thời gian hiện tại theo số giây kể từ Kỷ nguyên Unix (1 tháng 1 năm 1970 00. 00. 00 GMT) .

Làm cách nào để đặt thời gian hiện tại trong PHP?

php // Ngày/giờ được chỉ định trong múi giờ trên máy tính của bạn. $date = new DateTime('2000-01-01'); . i. sP'). "\n"; // Ngày/giờ đã chỉ định trong múi giờ đã chỉ định. $date = new DateTime('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru')); . i. sP').

NOW() trả về gì trong PHP?

Hàm MySQL NOW() trả về dấu thời gian hiện tại .

Làm cách nào để có được giờ địa phương hiện tại trong PHP?

Hàm localtime() trả về giờ địa phương.