Nội dung nào sau đây không dung với đường lối cải cách của Trung Quốc

Nội dung nào dưới đây không nằm trong đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 - 2000) - Lịch sử 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Đâu không phải là nội dung đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978?

A.Thực hiện nền kinh tế thị trường XHCN.

B.Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

C.Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

D.Mở rộng quan hệ đối ngoại theo xu hướng “đa cực”.

Đáp án chính xác
Xem lời giải