Sự khác biệt giữa C C++ và Java

Hướng dẫn chuyên sâu này giải thích một số điểm khác biệt chính giữa hai ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ và Java

C++ và Java đều là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, cả hai ngôn ngữ khác nhau theo nhiều cách

C++ có nguồn gốc từ C và có các tính năng của cả ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và thủ tục. C++ được thiết kế để phát triển ứng dụng và hệ thống

Java được xây dựng trên một máy ảo rất an toàn và có tính di động cao. Nó được nhóm với một thư viện toàn diện để cung cấp hỗ trợ cho việc trừu tượng hóa nền tảng hiện có

Java được thiết kế chủ yếu để lập trình ứng dụng và có chức năng thông dịch viên cho các hệ thống in, sau này được phát triển thành điện toán mạng

Đề nghị đọc => Hướng dẫn đào tạo C ++ cho tất cả

Sự khác biệt giữa C C++ và Java

Bạn sẽ học được gì

Sự khác biệt chính giữa C ++ và Java

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về một số điểm khác biệt chính giữa C++ và Java, khi chúng ta tiếp tục trong
hướng dẫn này.

#1) Nền tảng độc lập

C++JavaC++ là ngôn ngữ phụ thuộc vào nền tảng.
Mã nguồn viết bằng C++ cần được biên dịch trên mọi nền tảng. Java độc lập với nền tảng.
Sau khi được biên dịch thành mã byte, nó có thể được thực thi trên bất kỳ nền tảng nào.

#2) Trình biên dịch và thông dịch viên

C++JavaC++ là một ngôn ngữ được biên dịch.
Chương trình nguồn được viết
bằng C++ được biên dịch thành một mã đối tượng mà sau đó có thể được thực thi để tạo ra một đầu ra.
Java là một ngôn ngữ biên dịch cũng như thông dịch.
Đầu ra được biên dịch của mã nguồn Java là mã byte độc ​​lập với nền tảng.

#3) Tính di động

Mã C++JavaC++ không khả dụng.
Nó phải được biên dịch cho từng nền tảng. Tuy nhiên, Java dịch mã thành mã byte.
Mã byte này là di động và có thể được thực thi trên bất kỳ nền tảng nào.

#4) Quản lý bộ nhớ

Quản lý JavaMemory C++ trong C++ là thủ công.
Chúng ta cần cấp phát/giải phóng bộ nhớ theo cách thủ công bằng cách sử dụng toán tử mới/xóa. Trong Java, việc quản lý bộ nhớ được kiểm soát bởi hệ thống.

#5) Đa thừa kế

C++JavaC++ hỗ trợ nhiều loại kế thừa khác nhau bao gồm cả kế thừa đơn và đa.
Mặc dù có vấn đề phát sinh từ nhiều kế thừa, C++ sử dụng từ khóa ảo để giải quyết vấn đề. Java, chỉ hỗ trợ kế thừa đơn.
Có thể đạt được hiệu quả của đa kế thừa bằng cách sử dụng các giao diện trong Java.

#6) Quá tải

C++JavaTrong C++, các phương thức và toán tử có thể được nạp chồng. Đây là đa hình tĩnh. Trong Java, chỉ cho phép nạp chồng phương thức.
Không cho phép nạp chồng toán tử.

#7) Từ khóa ảo

C++JavaLà một phần của tính đa hình động, trong C++, từ khóa virtual được sử dụng với hàm để chỉ ra hàm có thể được ghi đè trong lớp dẫn xuất. Bằng cách này chúng ta có thể đạt được tính đa hình. Trong Java, từ khóa ảo không có. Tuy nhiên, trong Java, tất cả các phương thức không tĩnh theo mặc định có thể bị ghi đè.
Hoặc nói một cách đơn giản, tất cả các phương thức không tĩnh trong Java đều là ảo theo mặc định.

#8) Con trỏ

C++JavaC++ là tất cả về con trỏ.
Như đã thấy trong các hướng dẫn trước đó, C++ hỗ trợ mạnh mẽ cho con trỏ và chúng ta có thể thực hiện nhiều chương trình hữu ích bằng cách sử dụng con trỏ. Java có hỗ trợ hạn chế cho con trỏ.
Ban đầu, Java hoàn toàn không có con trỏ nhưng các phiên bản sau này bắt đầu cung cấp hỗ trợ hạn chế cho con trỏ.
Chúng ta không thể sử dụng con trỏ trong Java một cách nhàn nhã như trong C++.

#9) Nhận xét tài liệu

C++JavaC++ không hỗ trợ nhận xét tài liệu. Java có hỗ trợ tích hợp cho nhận xét tài liệu (/***…*/). Bằng cách này, các tệp nguồn Java có thể có tài liệu riêng

#10) Hỗ trợ chủ đề

C++JavaC++ không có hỗ trợ luồng dựng sẵn. Nó chủ yếu dựa vào các thư viện luồng của bên thứ ba. Java hỗ trợ luồng dựng sẵn với một lớp “luồng”. Chúng ta có thể kế thừa lớp luồng và sau đó ghi đè phương thức chạy

Một số khác biệt nữa…

#11) Hệ thống phân cấp gốc

C++ vừa là thủ tục vừa là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Do đó, nó không tuân theo bất kỳ hệ thống phân cấp gốc cụ thể nào

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thuần túy và có một hệ thống phân cấp gốc duy nhất

#12 ) Mã nguồn và mối quan hệ lớpSource Code & Class Relationship

Trong C++, cả mã nguồn và tên tệp không có bất kỳ mối quan hệ nào. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể có nhiều lớp trong chương trình C++ và tên tệp có thể là bất kỳ thứ gì. Nó không cần phải giống như tên lớp

Trong Java, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa lớp mã nguồn và tên tệp. Lớp chứa mã nguồn và tên tệp phải giống nhau

Ví dụ , nếu chúng ta có một lớp trong Java có tên là lương, thì tên tệp chứa mã lớp này phải là “salary. Java”.

#13 ) Khái niệm

Khái niệm đằng sau các chương trình C++ được viết một lần và biên dịch ở mọi nơi vì C++ không độc lập với nền tảng

Ngược lại, đối với các chương trình Java, nó được viết một lần, chạy ở mọi nơi và mọi nơi vì mã byte do trình biên dịch Java tạo ra không phụ thuộc vào nền tảng và có thể chạy trên mọi máy.

#14 ) Khả năng tương thích với các ngôn ngữ khác

C++ được xây dựng dựa trên C. Ngôn ngữ C++ tương thích với hầu hết các ngôn ngữ cấp cao khác

Java không tương thích với các ngôn ngữ khác. Vì Java được lấy cảm hứng từ C và C++ nên cú pháp của nó tương tự như các ngôn ngữ này

#15 ) Loại ngôn ngữ lập trình

C++ vừa là ngôn ngữ lập trình thủ tục vừa hướng đối tượng. Do đó, C++ có những đặc điểm của ngôn ngữ thủ tục cũng như những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Java là một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn hướng đối tượng

#16 ) Giao diện thư viện

C++ cho phép gọi trực tiếp đến các thư viện hệ thống gốc. Do đó, nó phù hợp hơn cho lập trình cấp hệ thống

Java không có hỗ trợ cuộc gọi trực tiếp tới các thư viện gốc của nó. Chúng ta có thể gọi các thư viện thông qua Giao diện gốc Java hoặc Truy cập gốc Java

#17 ) Tính năng nổi bật

Các tính năng liên quan đến ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ hướng đối tượng là các tính năng phân biệt của C++

Thu gom rác tự động là tính năng nổi bật của Java. Trong khi đó, Java không hỗ trợ hàm hủy

#18 ) Ngữ nghĩa loại

Theo như ngữ nghĩa kiểu cho C ++, các kiểu nguyên thủy và đối tượng là nhất quán

Nhưng đối với Java, không có sự nhất quán giữa kiểu nguyên thủy và kiểu đối tượng

#19 ) Cơ chế đầu vào

C++ sử dụng cin và cout cùng với các toán tử ‘>>’ và ‘<<’ tương ứng để đọc và ghi dữ liệu

Trong java, lớp System được sử dụng cho đầu vào-đầu ra. Để đọc đầu vào, Hệ thống. trong đó đọc một byte tại một thời điểm được sử dụng. Hệ thống kiến ​​tạo. out được sử dụng để viết đầu ra

#20) Kiểm soát truy cập và bảo vệ đối tượng

C ++ có một mô hình linh hoạt cho các đối tượng với các chỉ định truy cập kiểm soát quyền truy cập và đóng gói mạnh mẽ đảm bảo bảo vệ

Java có một mô hình đối tượng tương đối cồng kềnh với khả năng đóng gói yếu

#21) Goto Statement

C++ hỗ trợ câu lệnh goto, nhưng việc sử dụng nó nên được giảm thiểu để tránh hậu quả của việc sử dụng nó trong một chương trình

Java không cung cấp hỗ trợ cho câu lệnh goto

#22 ) Toán tử phân giải phạm vi

Toán tử phân giải phạm vi được sử dụng để truy cập các biến toàn cục và định nghĩa các phương thức bên ngoài lớp

C++ hỗ trợ toán tử phân giải phạm vi vì nó sử dụng toán tử này để truy cập các biến toàn cục. Nó cũng cho phép chúng ta định nghĩa các hàm bên ngoài lớp và truy cập chúng bằng cách sử dụng toán tử phân giải phạm vi

Ngược lại, Java không hỗ trợ toán tử phân giải phạm vi. Java cũng không cho phép định nghĩa các hàm bên ngoài. Mọi thứ liên quan đến chương trình bao gồm chức năng chính cần phải ở bên trong một lớp

#23 ) Thử/Bắt chặn

Trong C++, chúng ta có thể loại trừ khối try/catch ngay cả khi chúng ta biết rằng mã có thể đưa ra một ngoại lệ

Tuy nhiên, trong Java, nếu chúng ta chắc chắn rằng mã sẽ đưa ra một ngoại lệ, thì chúng ta phải đưa mã này vào khối try/catch. Các ngoại lệ khác với Java vì nó không hỗ trợ các hàm hủy

#24 ) Phát hiện lỗi thời gian chạy

Trong C++, phát hiện lỗi thời gian chạy là trách nhiệm của lập trình viên

Trong Java, việc phát hiện lỗi thời gian chạy được kiểm soát bởi hệ thống

#25 ) Hỗ trợ ngôn ngữ

Do gần với phần cứng và các thư viện cho phép truy cập tài nguyên hệ thống, C ++ phù hợp hơn cho lập trình hệ thống mặc dù chúng tôi có nhiều ứng dụng bao gồm cơ sở dữ liệu, doanh nghiệp, trò chơi, v.v. được phát triển bằng C++

#26 ) Dữ liệu và Hàm

C++ có phạm vi toàn cầu cũng như phạm vi không gian tên. Do đó, dữ liệu và chức năng cũng có thể tồn tại bên ngoài lớp

Trong Java, tất cả dữ liệu và chức năng cần phải có trong lớp. Không có phạm vi toàn cầu, tuy nhiên, có thể có phạm vi gói

#27 ) Cấu trúc & liên kết

Cấu trúc và Liên kết là cấu trúc dữ liệu có thể có các thành viên với các loại dữ liệu khác nhau. C++ hỗ trợ cả cấu trúc và liên kết

Tuy nhiên, Java không hỗ trợ các cấu trúc hoặc liên kết

#28 ) Quản lý đối tượng

Trong C++, các đối tượng được quản lý thủ công. Việc tạo và hủy các đối tượng được thực hiện thủ công bằng cách sử dụng các toán tử mới và xóa tương ứng. Chúng tôi cũng sử dụng hàm tạo và hàm hủy cho các đối tượng lớp

Java không hỗ trợ hàm hủy mặc dù nó hỗ trợ hàm tạo. Java cũng phụ thuộc rất nhiều vào bộ sưu tập rác tự động để thu thập và hủy các đối tượng

#29 ) Truyền tham số

Truyền theo giá trị và truyền theo tham chiếu là hai kỹ thuật truyền tham số quan trọng được sử dụng trong lập trình. Cả Java và C++ đều hỗ trợ cả hai kỹ thuật này

#3 0) Phần cứng

C++ gần với phần cứng và có nhiều thư viện có thể thao tác tài nguyên phần cứng. Do gần gũi với phần cứng, C++ thường được sử dụng để lập trình hệ thống, ứng dụng trò chơi, hệ điều hành và trình biên dịch

Java chủ yếu là ngôn ngữ phát triển ứng dụng và không gần với phần cứng

Định dạng bảng. C ++ đấu với Java

Đưa ra dưới đây là biểu diễn dạng bảng so sánh giữa C++ và Java mà chúng ta đã thảo luận

Không. Tham số so sánhC++Java1PlatformĐộc lậpC++ phụ thuộc vào nền tảng. Java độc lập với nền tảng. 2Compiler & InterpreterC++ là một ngôn ngữ được biên dịch. Java là một ngôn ngữ được biên dịch cũng như được giải thích. 3 Mã nguồn và mối quan hệ lớp Không có mối quan hệ chặt chẽ với tên lớp và tên tệp. Thực thi mối quan hệ chặt chẽ giữa tên lớp và tên tệp. 4ConceptWrite biên dịch một lần ở mọi nơi. Viết một lần chạy mọi nơi và mọi nơi. 5Khả năng tương thích với các ngôn ngữ khác Tương thích với C ngoại trừ các tính năng hướng đối tượng. Cú pháp được lấy từ C/C++.
Không tương thích ngược với bất kỳ ngôn ngữ nào khác. 6 Loại ngôn ngữ lập trình Thủ tục và hướng đối tượng. hướng đối tượng. 7Giao diện thư việnCho phép gọi trực tiếp đến các thư viện hệ thống gốc. Chỉ gọi thông qua giao diện Java Native và Java Native Access. 8 Hệ thống phân cấp gốc Không có hệ thống phân cấp gốc. Theo hệ thống phân cấp gốc đơn. 9Tính năng phân biệtHỗ trợ các tính năng hướng đối tượng cũng như thủ tục. Không có kẻ hủy diệt. Thu gom rác tự động. 10PortabilityMã C++ không khả chuyển. Java là di động. 11 Ngữ nghĩa kiểu Nhất quán giữa kiểu nguyên thủy và kiểu đối tượng. Không nhất quán. 12 Cơ chế đầu vào Cin và Cout được sử dụng cho I/O. Hệ thống. trong và Hệ thống. ngoài. println 13 Kiểm soát truy cập và Bảo vệ đối tượng Mô hình đối tượng linh hoạt và bảo vệ nhất quán. Mô hình đối tượng cồng kềnh và đóng gói yếu. 14Quản lý bộ nhớThủ côngKiểm soát hệ thống. 15Đa kế thừaPresentAbsent16Goto StatementHỗ trợ câu lệnh Goto. Không hỗ trợ câu lệnh goto. 17Toán tử phân giải phạm viPresentAbsent18Try/Catch BlockCó thể loại trừ khối try/catch. Không thể loại trừ nếu mã được cho là đưa ra một ngoại lệ. 19OverloadingHỗ trợ quá tải toán tử và phương thức. Không hỗ trợ nạp chồng toán tử. 20Từ khóa ảoHỗ trợ từ khóa ảo tạo điều kiện cho việc ghi đè. Không có từ khóa ảo, tất cả các phương thức không tĩnh theo mặc định là ảo và có thể bị ghi đè. 21Phát hiện lỗi trong thời gian chạy Dành cho lập trình viên. Trách nhiệm hệ thống22Hỗ trợ ngôn ngữĐược sử dụng chủ yếu cho lập trình hệ thống. Chủ yếu được sử dụng để lập trình ứng dụng. 23Dữ liệu và Chức năngDữ liệu và Hàm tồn tại bên ngoài lớp học. Phạm vi toàn cầu và không gian tên được hỗ trợ. Dữ liệu và Hàm chỉ hiện diện bên trong lớp, phạm vi gói khả dụng. 24PointersHỗ trợ con trỏ. Chỉ hỗ trợ hạn chế cho con trỏ. 25Cấu trúc & liên kếtĐược hỗ trợKhông được hỗ trợ26Quản lý đối tượngQuản lý đối tượng thủ công với tính năng mới và xóa. Quản lý đối tượng tự động bằng cách sử dụng bộ sưu tập rác. 27Truyền tham sốHỗ trợ gọi theo giá trị và gọi theo tham chiếu. Chỉ hỗ trợ gọi theo giá trị. Hỗ trợ luồng 28Hỗ trợ luồng không mạnh lắm, nó phụ thuộc vào bên thứ ba. Hỗ trợ chủ đề rất mạnh mẽ. 29Phần cứng Gần phần cứng hơn. Không tương tác nhiều với phần cứng. 30Nhận xét về tài liệuKhông hỗ trợ nhận xét về tài liệu. Hỗ trợ chú thích tài liệu (/**…*/) tạo tài liệu cho mã nguồn Java.

Cho đến giờ chúng ta đã thấy chi tiết những khác biệt chính giữa C++ và Java. Phần sắp tới sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp liên quan đến C++ và Java trong thế giới lập trình

Câu hỏi thường gặp trong C ++ và Java

Q #1) C++ hay Java cái nào tốt hơn?

Câu trả lời. Chà, chúng tôi không thể nói chắc chắn cái nào tốt hơn. Cả C ++ và Java đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Mặc dù C ++ hầu như tốt cho lập trình hệ thống, nhưng chúng ta không thể làm điều đó với Java. Nhưng Java vượt trội trong các ứng dụng như web, máy tính để bàn, v.v.

Trên thực tế, C ++ có thể làm mọi thứ, từ lập trình hệ thống cho doanh nghiệp đến chơi game. Java có thể làm được nhiều việc hơn cho một trang web hoặc doanh nghiệp. Có một số ứng dụng như một số ứng dụng lập trình cấp thấp hoặc chơi game, v.v. không thể để Java phát triển

Do đó, nó hoàn toàn phụ thuộc vào ứng dụng chúng tôi đang phát triển. Cách tốt nhất là đánh giá trước những ưu và nhược điểm của cả hai ngôn ngữ và xác minh tính độc đáo của chúng đối với ứng dụng mà chúng tôi đang phát triển và sau đó kết luận ngôn ngữ nào là tốt nhất

Q #2) C++ có mạnh hơn Java không?

Câu trả lời. Một lần nữa đây là một câu hỏi khó. Khi nói đến cú pháp hoặc việc học ngôn ngữ dễ dàng hơn như thế nào, Java ghi điểm. Khi nói đến lập trình hệ thống và/hoặc các ứng dụng cấp thấp khác, C++ mạnh hơn

Một số người có thể lập luận rằng việc có các bộ sưu tập GC tự động, không có con trỏ, không có nhiều kế thừa làm cho Java mạnh hơn

Nhưng khi nói đến tốc độ, C++ rất mạnh. Ngoài ra, trong các ứng dụng như chơi game, nơi chúng ta cần lưu trữ trạng thái, việc thu gom rác tự động có thể làm hỏng các tác vụ. Do đó, C ++ rõ ràng là mạnh mẽ ở đây

Q #3) Chúng tôi có thể học Java mà không cần biết C hoặc C++ không?

Câu trả lời. Vâng chắc chắn

Khi chúng ta biết các nguyên tắc cơ bản của lập trình và các khái niệm lập trình hướng đối tượng, chúng ta có thể bắt đầu học Java

Q #4) C++ có giống Java không?

Câu trả lời. Trong một số cách, Có nhưng trong một số cách, Không

Ví dụ, cả C ++ và Java đều là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Chúng có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng. Họ có cú pháp tương tự

Nhưng trong các trường hợp khác như quản lý bộ nhớ, thừa kế, đa hình, v.v. , C++ và Java hoàn toàn khác nhau. Tương tự, khi nói đến các kiểu dữ liệu nguyên thủy, xử lý đối tượng, con trỏ, v.v. cả hai ngôn ngữ đều khác nhau

Q #5) Java có được viết bằng C++ không?

Câu trả lời. Java theo nghĩa Máy ảo Java (JVM) của Sun và IBM được viết bằng C++. Các thư viện Java nằm trong Java. Một số JVM khác được viết bằng C

Phần kết luận

C++ và Java đều là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, C++ cũng là một ngôn ngữ thủ tục. Có một số tính năng như kế thừa, đa hình, con trỏ, quản lý bộ nhớ, v.v. trong đó cả hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau

Có một số đặc điểm của C++ như gần gũi với phần cứng, quản lý đối tượng tốt hơn, tốc độ, hiệu suất, v.v. điều này làm cho nó mạnh hơn Java và do đó thúc đẩy các nhà phát triển sử dụng C++ để lập trình cấp thấp, ứng dụng trò chơi tốc độ cao, lập trình hệ thống, v.v.

Theo cách tương tự, cú pháp dễ dàng hơn của Java, bộ sưu tập rác tự động, thiếu con trỏ, mẫu, v.v. làm cho Java trở thành ứng dụng yêu thích cho các ứng dụng dựa trên web

Sự khác biệt giữa CC và Java là gì?

C thiên về thủ tục hơn. Java hướng dữ liệu hơn . C là ngôn ngữ cấp trung vì sự ràng buộc của các khoảng trống diễn ra giữa ngôn ngữ cấp máy và ngôn ngữ cấp cao. Java là ngôn ngữ cấp cao vì việc dịch mã diễn ra sang ngôn ngữ máy bằng trình biên dịch hoặc trình thông dịch.

Sự khác biệt C ++ và Java là gì?

C++ và Java. Sự khác biệt . C++ phụ thuộc vào nền tảng và cần được biên dịch trên mọi nền tảng. Java độc lập với nền tảng. Sau khi được biên dịch thành mã byte, nó có thể được thực thi trên mọi nền tảng. C++ and Java differ in their platform dependency, memory management, and use of classes. C++ is platform dependent and needs to be compiled on every platform. Java is platform-independent. Once it's compiled into bytecode it can be executed on any platform.

C C++ hay Java cái nào tốt hơn?

C++ được sử dụng nhiều hơn trong phát triển quy mô lớn, chẳng hạn như cho ngân hàng hoặc chính phủ, trong khi Java tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng hơn như ứng dụng, phần mềm và trò chơi điện tử . Java rất lý tưởng để tạo các ứng dụng di động đơn giản, vì vậy nếu công việc lý tưởng của bạn là trở thành người tạo ứng dụng tự do, thì Java là nơi bạn nên bắt đầu.

Học C hay Java tốt hơn?

Mọi người đều nhất trí rằng Java dễ học hơn vì cú pháp của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn C. Hơn nữa, Java đã có sẵn nhiều tính năng để sử dụng, bao gồm đồ họa và âm thanh. Ngôn ngữ Java là ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều thứ ba trên thế giới vào tháng 7 năm 2022, theo chỉ số Tiobe.