An Dương Vương đóng đô ở đâu

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước và đóng đô ở


A.
Đóng đô ở Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ).
B.
Đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh - Hà Nội).
C.
Đóng đô ở Phú Xuân (Huế).
D.
Đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết An Dương Vương đóng đô ở đâu