Bảng thanh toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng năm 2024

Tải văn bản

MẪU BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

[Địa danh], ngày.......... tháng......... năm..........

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

Ngày ….. tháng ….. năm……

Tên dự án: ………………

Tên/số hợp đồng: ………………

Bên giao thầu: ………………

Bên nhận thầu: ………………

1. Giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng: …………..

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG (đối với hợp đồng trọn gói thì không cần bảng này)

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành số ………….. (đối với công tác khảo sát thì thay bằng Báo cáo kết quả khảo sát đã được nghiệm thu, phê duyệt)

Căn cứ phạm vi công việc, giá hợp đồng và các thỏa thuận điều chỉnh theo Hợp đồng số ……….

[Các căn cứ pháp lý để làm cơ sở xác định đơn giá] (ghi đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

TT

Tên công việc

Khối lượng theo hợp đồng

Đơn giá theo hợp đồng

Thành tiền theo hợp đồng

Ghi chú

1

2

Tổng cộng

  1. Giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có): …………………

3. Giá trị quyết toán hợp đồng (gồm giá trị theo hợp đồng và giá trị phát sinh): …………………………

  1. Giá trị đã tạm ứng/thanh toán theo hợp đồng: ……………………

5. Giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu: ………………..

BÊN NHẬN THẦU

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

BÊN GIAO THẦU

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Đính kèm:

- Tài liệu xác định số tiền Bên giao thầu đã thanh toán cho Bên nhận thầu

- (Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng, nếu có)

Bảng thanh toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng năm 2024

Bảng thanh toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng năm 2024

Bảng thanh toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng năm 2024

Bảng thanh toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng năm 2024

Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính mới tỉnh Quảng Bình - Phường: Đồng Phú, Thành phố: Đồng Hới, Tỉnh: Quảng Bình Điện thoại: 0232.3856.859 Fax: 0323.3856.859 Email: [email protected]

  • Site Counter:4,090,657

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

Tôi là Kỹ sư Xây dựng được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng công trình, tại thời điểm đó,Tôi ký biên bản nghiệm thu khối lượng theo giai đoạn để thanh toán, và ký đầu trang (ký nháy) vào tất cả các trang: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh, mẫu phụ lục 03a (ban hành kèm theo Thông tư 86/2011/TT-BTC,ngày 17/06/2011 của Bộ Tài Chính). Trong đó có cột Khối lượng thực hiện với nội dung: Lũy kế đến hết kỳ trước và thực hiện kỳ này. Xin cho tôi hỏi như vậy tôi có chịu trách nhiệm pháp lý với số liệu "Lũy kế đến hết kỳ trước" (nếu có xảy ra sai phạm ở kỳ trước) và kỳ thanh toán trước tôi không trực tiếp làm và cũng không phải là chỉ huy trưởng công trình.?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân Trần Tuấn Tú chưa nêu cụ thể các thông tin để xác định quy định pháp luật áp dụng cho dự án/công trình/hợp đồng đã ký kết nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để có hướng dẫn cụ thể. Trường hợp việc xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước thì đề nghị công dân Trần Tuấn Tú tham vấn ý kiến của Bộ Tài chính (Cơ quan ban hành Thông tư số 86/2011/TT-BTC) để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.